facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Докторанти

Благовеста Петкова Троева-Чалъкова

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ, на докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита, в докторска програма "Методика на обучението по съвременни езици", НБУ, професионално направление - 1.3. Методика на обучението по..., научна специалност - Методика на обучението по съвременни езици;

 

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-208/13.05.2024 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

 

Членове:       

доц. д-р Екатерина Въткова Тодорова, НБУ, професионално направление 7.4. Обществено здраве

доц. д-р Зарина Юлева Маркова, ЮЗУ "Неофит Рилски", професионално направление 1.3.  Методика на обучението по...;

доц. д-р Силвия Атанасова Великова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", професионално направление 1.3. Методика на обучението по...;

проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 1.3. Методика на обучението по...;

 

 

 

 • Име на докторанта
  Благовеста Петкова Троева-Чалъкова
 • Тема на дисертацията
  Затруднения в четенето и писането на изучаващи английски език възрастни с дислексия на развитието
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  10.07.2024 / 13:00
 • Зала
  407, втори корпус

Прикачени файлове

Мария Петрова Ладовинска

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ, на докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита, в докторска програма "Филология - чужди езици", НБУ, професионално направление - 2.1. Филология, научна специалност - Филология - чужди езици

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-271/11.07.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

Членове:

проф. д-р Йовка Великова Тишева, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 2.1.Филология;

доц.  д-р Дария Светлозарова Карапеткова, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 2.1. Филология,

проф. д-р Ирена Георгиева Василева, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-р Георги Иванов Жечев, СУ, професионално направление 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  Мария Петрова Ладовинска
 • Тема на дисертацията
  За неясната референция на инфинитивния подлог в съвременния италиански език
 • Научен ръководител
  доц. д-р Нели Раданова
 • Научен консултант
  проф. Мони Алмалех, д.н.
 • Дата и час на защитата
  13.10.2023 / 13:00
 • Зала
  зала 20, първи корпус, втори етаж

Прикачени файлове

Ирена Георгиева Василева

Публична защита на дисертация за придобиване на научна степен "Доктор на науките" на докторант на самостоятелна подготовка, в докторска програма "Общо и сравнително езикознание", НБУ, професионално направление - 2.1. Филология

 

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-194/28.04.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател: проф. д-р Дияна Димитрова Янкова - 2.1. Филология, НБУ

Членове:

проф. д-р Христо Петков Тодоров, НБУ, професионално направление 2.3. Философия

проф. д-р Александра Божидарова Багашева, СУ „Св. Кл.Охридски“, професионално направление 2.1 Филология

доц. д-р Дафина Янорова Костадинова, ЮЗУ, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-р Валентина Иванова Георгиева, ВА "Г. С. Раковски", гр. София, професионално направление 2.1. Филология

проф. д-р Румяна Балинова Тодорова, ШУ "Еп. Константин Преславски" гр. Шумен, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-р Диана Василева Станчева, Американски университет в България, гр. Благоевград професионално направление 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  Ирена Георгиева Василева
 • Тема на дисертацията
  Конфронтацията в академичната комуникация

  Confrontation in Academic Communication
 • Научен ръководител
  ---
 • Дата и час на защитата
  29.08.2023 / 13:00
 • Зала
  зала 20, втори етаж, първи корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

Дияна Димитрова Янкова

Публична защита на дисертация за придобиване на научна степен "Доктор на науките" на докторант на самостоятелна подготовка, в докторска програма "Общо и сравнително езикознание", НБУ, професионално направление - 2.1. Филология

 

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-195/28.04.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател: доц. д-р Елена Борисова Тарашева - 2.1. Филология, НБУ

Членове:

проф. Красимира Славчева Алексова, д.н., СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление 2.1. Филология

проф. Стефана Петрова Димитрова, д.н., БАН, професионално направление 2.1. Филология

проф. д-р Румяна Балинова Тодорова, Шуменски университет, професионално направление 2.1. Филология

проф. д-р Мадлен Василева Данова, СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление 2.1. Филология

проф. д-р Даниела Николаева Кох-Кожухарова, УНСС, професионално направление 2.1. Филология

проф. д-р Милена Борисова Попова, СУ „Свети Климент Охридски“, професионално направление 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  Дияна Димитрова Янкова
 • Тема на дисертацията
  Културно многообразие и културна идентичност: социолингвистични и социокултурни практики при първо поколение български емигранти в Канада

  Cultural diversity and cultural identity: Sociolinguistic and Sociocultural Practices of First Generation Bulgarian Immigrants to Canada
 • Научен ръководител
  ---
 • Дата и час на защитата
  05.07.2023 / 13:00
 • Зала
  зала 20, втори етаж, първи корпус

Прикачени файлове

Ваня Любомирова Кацарска

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Научна специалност: Методика на обучението по съвременни езици

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-176/07.04.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

проф. д-р Ирена Георгиева Василева, НБУ, професионално направление – 2.1 Филология

Членове:

доц. д-р Ирина Николова Иванова, ШУ „Епископ Константин Преславски“, професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ... ;

доц. д-р Петина Валентинова Вичева, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Варна, професионално направление – 2.1 Филология

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление – 2.1 Филология;

проф. Александра Божидарова Багашева, СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление – 2.1 Филология;

 • Име на докторанта
  Ваня Любомирова Кацарска
 • Тема на дисертацията
  Разработване на учебна програма по авиационен английски език, ориентирана към повишаване на комуникативните компетентности на военни пилоти и ръководители на въздушно движение

  Designing a Communicative Competence-focused Syllabus for an Aeronautical English Module for Military Pilots and Air Traffic Controllers
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  15.05.2023 / 14:00
 • Зала
  зала 407, втори корпус

Прикачени файлове

Цветелина Иванова Господинова

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Научна специалност: Методика на обучението по съвременни езици

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-179/07.04.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

доц. Огняна Атанасова Георгиева-Тенева, д.н., НБУ, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

Членове:

проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

доц. Янка Илиева Коева, д.н., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …,

доц. д-р Елена Славчева Савова, НБУ, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

проф. дфн. Димитър Веселинов Димитров, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

 • Име на докторанта
  Цветелина Иванова Господинова
 • Тема на дисертацията
  Интерактивни методи в обучението по английски език
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова, д.п.н.
 • Научен консултант
  доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  15.05.2023 / 15:30
 • Зала
  зала 407, втори корпус

Прикачени файлове

Лиляна Лулчева Тодорова-Рускова

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Научна специалност: Методика на обучението по съвременни езици

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-211/12.05.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател

доц. д-р Елена Славчева Савова, НБУ, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

Членове:

проф. д-р Даниела Николаева Кох-Кожухарова, УНСС, професионално направление – 2.1 Филология;

доц. д-р Весела Кирилова Славова, НСА „Васил Левски“, професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ...,

доц. д-р Елена Атанасова Благоева, НБУ, професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление в образованието и културата)

проф. дфн. Димитър Веселинов Димитров, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

 • Име на докторанта
  Лиляна Лулчева Тодорова-Рускова
 • Тема на дисертацията
  Модел за формиращо оценяване, базиран на електронно портфолио, в обучението по английски език за специални цели
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  15.05.2023 / 17:00
 • Зала
  зала 407, втори корпус

Прикачени файлове

Габриела Бране Неделкоска

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Научна специалност: Методика на обучението по съвременни езици

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-130/01.03.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател: проф. д-р Дияна Димитрова Янкова, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

Членове:   доц. д-р Елена Славчева Савова, НБУ, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

                 проф. д-р Александра Божинова Багашева, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 2.1. Филология

                проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

                доц. д-р Силвия Атанасова Великова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

 • Име на докторанта
  Габриела Бране Неделкоска
 • Тема на дисертацията
  Учебни стратегии за усвояване на чуждоезиковата лексика, използвани от студенти, изучаващи ангийски език за специални цели

  Vocabulary learning strategies used by university students in an ESP context
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  03.04.2023 / 13:30
 • Зала
  Зала 20, първи корпус

Прикачени файлове

Еда Гйергий Цаули

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Научна специалност: Методика на обучението по съвременни езици

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-129/01.03.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател: проф. д-р Ирена Георгиева Василева, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

Членове:    доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

                  проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

                  доц. д-р Боряна Томова Рогожерова, ВТУ „Тодор Каблешков“, професионално направление 2.1 Филология

                  доц. д-р Веселин Петров Чантов, УНИБИТ, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

 • Име на докторанта
  Еда Гйергий Цаули
 • Тема на дисертацията
  Внедряване на подхода за интегрирано изучаване на предметното съдържание и чуждия език при преподаване на английски език за специални цели в академичен контекст

  Implementing a CLIL approach to teaching English for special purposes in academic contexts
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  03.04.2023 / 12:00
 • Зала
  Зала 20, първи корпус

Прикачени файлове

Дилян Петров Гатев

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Научна специалност: Методика на обучението по съвременни езици

 

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-128/01.03.2023 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател: доц. д-р Елена Славчева Савова, НБУ, професионално направление 1.3 Педагогика на   обучението по ...

Членове:  проф. д-р Дияна Димитрова Янкова, НБУ, професионално направление 2.1 Филология

                 проф. д-р Димитър Веселинов Димитров, ДИУУ, СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление 1.3     Педагогика на обучението по ...

                 проф. д-р Даниела Николаева Кох-Кожухарова, УНСС, професионално направление 2.1    Филология 

                 доц. д-р Боряна Томова Рогожерова, ВТУ „Тодор Каблешков“, професионално направление 2.1 Филология

 • Име на докторанта
  Дилян Петров Гатев
 • Тема на дисертацията
  Повишаване на ефективността при усвояването на терминологичната лексика в обучението по английски език за специализирани цели от български студенти по икономика
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  03.04.2023 / 14:30
 • Зала
  Зала 20, първи корпус

Прикачени файлове

д-р Велислава Райкова Стойкова

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор на науките", с решение на АС 08/19.04.2022 г., професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма "Теория и практика на превода" на

Научно жури (назначено със заповед № З-РК-268/13.07.2022 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

проф. д-р Ирена Георгиева Василева, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

Членове:

проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова, ИИКТ, БАН, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,

доц. д-р Валентина Иванова Георгиева, ВА "Г. С. Раковски" – София, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-р Боряна Томова Рогожерова, ВТУ "Т. Каблешков" – София, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-р Боряна Колева Братанова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

 • Име на докторанта
  д-р Велислава Райкова Стойкова
 • Тема на дисертацията
  Подходи за машинен превод на български език

  Machine Translation Approaches to Bulgarian Language
 • Научен ръководител
  --
 • Дата и час на защитата
  21.10.2022 / 13:00
 • Зала
  303, втори корпус

Прикачени файлове

Барда Хашим Гаши

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ Професионално направление: 2.1. Филология Научна специалност: Германски езици (английски език) на

Научно жури (назначено със заповед № 3-РК-56 / 24.11.2021 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател:      

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление 2.1 Филология

Членове:              

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, НБУ, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...(английски език)

проф. Димитър Веселинов Димитров, д.н., СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...

доц. д-р Дафина Янорова Костадинова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, професионално направление 2.1 Филология

доц. д-р Петина Валентинова Вичева, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", професионално направление 2.1 Филология

 • Име на докторанта
  Барда Хашим Гаши
 • Тема на дисертацията
  Интегриране на модели от приложната лингвистика и съвременни умения в програмата на специализирани курсове за студенти в областта на селскостопанските науки и изкуствата
 • Научен ръководител
  проф. д-р Дияна Янкова
 • Дата и час на защитата
  07.03.2022 / 13:00
 • Зала
  Виртуална класна стая в Мудъл

Прикачени файлове

Десислава Ангелова Давидова

Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

професионално направление: 2.1. Филология

научна специалност: Теория и практика на превода

 

Научно жури

(назначено със заповед № 3-РК-199 / 28.06.2021 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател: проф. д-р Ирена Георгиева Василева, НБУ, професионално направление 2.1 Филология

 

Членове:         проф. Мони Ешуа Алмалех, НБУ, професионално направление 2.1 Филология

                        проф. д-р Йовка Великова Тишева, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 2.1 Филология

                        доц. д-р Дария Светлозарова Карапеткова, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 2.1 Филология

                        доц. д-р Георги Иванов Жечев, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 2.1 Филология

 • Име на докторанта
  Десислава Ангелова Давидова
 • Тема на дисертацията
  Сравнително изследване на италианските и българските отстъпителни изречения
 • Научен ръководител
  доц. д-р Нели Раданова
 • Дата и час на защитата
  29.10.2021 / 15:00
 • Зала
  406, втори корпус

Прикачени файлове

Бардха Хашим Гаши

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление:   2.1. Филология

Научна специалност:                  Германски езици (английски език)

 

Научно жури

(назначено със заповед № 3-РК-178 / 27.04.2020 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление 2.1 Филология

Членове:

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, НБУ, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...(английски език)

проф. Димитър Веселинов Димитров, д.н., СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...

доц. д-р Дафина Костадинова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, професионално направление 2.1 Филология

доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 2.1 Филология

 • Име на докторанта
  Бардха Хашим Гаши
 • Тема на дисертацията
  Интегриране на модели от приложната лингвистика и съвременни умения в програмата на специализирани курсове за студенти в областта на селскостопанските науки и изкуствата
 • Научен ръководител
  проф. д-р Дияна Янкова
 • Дата и час на защитата
  30.07.2020 / 13:00

Прикачени файлове

Ясмин Осман Юсуфи

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление:        2.1. Филология

Научна специалност:                       Германски езици (английски език)

 

Научно жури

(назначено със заповед № 3-РК-179 / 27.04.2020 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, НБУ, професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по...(английски език)

Членове:

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление – 2.1 Филология

проф. Димитър Веселинов Димитров, д.н., СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...

доц. д-р Валентина Иванова Георгиева, ВА „Г.С. Раковски“, професионално направление 2.1 Филология

доц. д-р Нели Тодорова Тинчева-Георгиева, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 2.1 Филология

 • Име на докторанта
  Ясмин Осман Юсуфи
 • Тема на дисертацията
  Многоезичието в Косово. Малцинствени езици в дома и в училище
 • Научен ръководител
  проф. д-р Дияна Янкова
 • Дата и час на защитата
  23.07.2020 / 13:00

Прикачени файлове

Даниела Янкова Петрова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Теория и практика на превода

 

Научно жури

(назначено със заповед № 3-РК-18/ 09.10.2019 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател: доц. д-р Елена Савова, НБУ, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...

Членове:

доц. д-р Борис Наймушин, НБУ, професионално направление 2.1 Филология

проф. д-р Магдалена Панайотова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, професионално направление 2.1. Филология

проф. д-р Людмила Иванова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, професионално направление 2.1. Филология

проф. д-р Марийка Димитрова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", професионално направление 2.1 Филология

 • Име на докторанта
  Даниела Янкова Петрова
 • Тема на дисертацията
  Юридическият език на основата на превода на правната терминология в двойката езици немски и български
 • Научен ръководител
  проф. Мария Грозева-Минкова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  07.02.2020 / 14:30
 • Зала
  403, втори корпус

Прикачени файлове

Рамазан Шабан Бектеши

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (английски език)

 

Научно жури

(назначено със заповед № 3-РК-202 / 02.07.2019 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

доц. д-р Елена Борисова Тарашева, НБУ, професионално направление – 2.1 Филология

Членове:

проф. Мария Живкова Грозева-Минкова, д.н., НБУ, професионално направление – 2.1 Филология

проф. хабил. Ирена Георгиева Василева, Шефийлдски университет, професионално направление 2.1 Филология

доц. д-р Валентина Иванова Георгиева, ВА „Г.С. Раковски“, професионално направление 2.1 Филология

доц. д-р Петина Валентинова Вичева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, професионално направление 2.1 Филология

 • Име на докторанта
  Рамазан Шабан Бектеши
 • Тема на дисертацията
  Албанските американци – идентичност, езикови предпочитания и превключване на езиковия код (Albanian-Americans – Identity, Language Preferences and Code-Switching)
 • Научен ръководител
  проф. д-р Дияна Димитрова Янкова
 • Дата и час на защитата
  04.10.2019 / 13:00
 • Зала
  Зала за екипна работа в Библиотеката

Прикачени файлове

Пенка Николова Аврамова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ

Професионално направление:     1.3. Педагогика на обучението по...(английски език)

Научна специалност:                    Методика на обучението по съвременни езици

 

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-205/02.07.2019 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател:

      доц. д-р Елена Славчева Савова, НБУ, професионално направление - 1.3 Педагогика на обучението по ... /немски език/

 

 Членове:

      доц. д-р Анелия Кирчева Бръмбарова, НБУ, професионално направление – 2.1 Филология /френски  език/

      проф. д.п.н. Лиляна Александрова Грозданова, СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ... /английски език/ и 2.1 Филология

      проф. д.п.н. Тодор Крумов Шопов, СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ... /английски език/

     доц. д-р Ирина Николова Иванова, ШУ „Епископ Константин Преславски“, професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ... /английски език/

 

 • Име на докторанта
  Пенка Николова Аврамова
 • Тема на дисертацията
  Уменията на учениците в юношеска възраст за самонаблюдение и самоконтрол при нарушаване на езиковите норми в рамките на писмената чуждоезикова реч
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  30.09.2019 / 13:00
 • Зала
  Зала за екипна работа в Библиотеката

Прикачени файлове

Албена Димитрова Стефанова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Научна специалност: Методика на обучението по съвременни езици

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-334/11.07.2018 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател: доц. д-⁠р Елена Славчева Савова, НБУ, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...;

Членове:

проф. Лиляна Александрова Грозданова, д.н., СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...;

доц. д-⁠р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева, НБУ, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...;

доц. д-р Ирина Николова Иванова, ШУ "Епископ К. Преславски", професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...;

доц. д-р Александра Божидарова Багашева, СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление 2.1. Филология.

 • Име на докторанта
  Албена Димитрова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  Формиране на комуникативна компетентност по английски език за специални цели чрез работата със специализиран текст
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  20.09.2018 / 10:00
 • Зала
  зала 214, 1 корпус

Прикачени файлове

Бойка Валериева Петкова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (английски и немски език)

 

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-244/03.05.2018 г. на Ректора на НБУ), в състав:

 

Председател:

доц. д-⁠р Борис Наймушин, НБУ, научна специалност „Теория и практика на превода“

 

Членове:

проф. Здравка Василева-⁠Валерианова, д.м, УСБАЛ по онкология, София, професионално направление 7.1. Медицина

проф. д-⁠р Дияна Янкова, НБУ, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-⁠р Росица Ишпекова, СУ „Св. Кл. Охридски“, професионално направление 2.1. Филология

доц. д-⁠р Катя Чаралозова, Институт за български език – БАН, научна специалност „Български език"

 • Име на докторанта
  Бойка Валериева Петкова
 • Тема на дисертацията
  Семантични и структурни особености на онкологичната терминология на английски език в съпоставка с български език
 • Научен ръководител
  проф. д-р Дияна Янкова
 • Дата и час на защитата
  31.07.2018 / 13:00
 • Зала
  зала 214, 1 корпус

Прикачени файлове

Живко Димитров Христов

Публична защита на докторска дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор", с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет

Докторска програма "Германски езици (английски и немски език)", НБУ, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (английски език)

Научно жури:

Председател на научното жури:

доц. д-р Борис Наймушин - НБУ - 2.1. Филология

Рецензенти:

проф. д-р Владимир Трендафилов - СУ "Св. Кл. Охридски" - 2.1. Филология

доц. д-р Борис Наймушин - НБУ - 2.1. Филология

Становища:

проф. д-р Румяна Тодорова - ШУ "Епископ К. Преславски" - 2.1. Филология

проф. дин Валерия Фол - БАН - 2.2. История и археология

доц. д-р Оксана Минаева - НБУ, 8.1. Теория на изкуствата

 

 

 • Име на докторанта
  Живко Димитров Христов
 • Тема на дисертацията
  Българското културно наследство на английски език - измерения на комуникативността
 • Научен ръководител
  доц. д-р Мария Стамболиева, доц. д-р Оксана Минаева
 • Дата и час на защитата
  24.11.2017 / 11:20
 • Зала
  Зала за екипна работа, Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Калин Костадинов Василев

Публична защита на докторска дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет

Докторска програма "Методика на обучението по съвременни езици", НБУ
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (гръцки език), научна специалност Методика на обучението по съвременни езици


Научно жури:
Председател на Научното жури:
доц. д-р Елена Славчева Савова - НБУ – 1.3. Педагогика на обучението по (немски език);


Рецензенти:
доц. д-р Елена Славчева Савова - НБУ – 1.3. Педагогика на обучението по (немски език);
доц. д-р Владимир Николаев Владов - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" – 2.1. Филология (литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия);

Становища:
проф. дпн Лиляна Александрова Грозданова – СУ "Св. Климент Охридски" – 2.1. Филология (германски езици);
проф. дн Димитър Веселинов Димитров – СУ "Св. Климент Охридски" – 2.1. Филология

доц. д-р Анелия Кирчева Бръмбарова – НБУ – 2.1. Филология (романски езици, френски език)

 • Име на докторанта
  Калин Костадинов Василев
 • Тема на дисертацията
  Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стойна Пороманска, НБУ
 • Дата и час на защитата
  14.11.2017 / 13:00
 • Зала
  зала 307, 3-ти етаж, 2-ри корпус

Прикачени файлове

Мариана Славева Гоцева

Публична защита на докторска дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Германски езици“


Научно жури:
Председател на Научното жури:
доц. д-р Елена Борисова Тарашева - НБУ – 2.1. Филология;


Рецензенти:
проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – 2.1. Филология
доц. д-р Елена Борисова Тарашева - НБУ – 2.1. Филология;

Становища:
доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ – 2.1. Филология;
доц. д-р Борян Георгиев Янев – ПУ – 2.1. Филология;
доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – НБУ – 2.1. Филология.

 

 • Име на докторанта
  Мариана Славева Гоцева
 • Тема на дисертацията
  Ролята на някои контекстуални фактори при усвояването на имплицитни и експлицитни знания и овладяването на английски като втори или чужд език
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Наймушин
 • Научен консултант
  проф. Мария Грозева - Минкова, д.ф.н.
 • Дата и час на защитата
  13.10.2017 / 14:40
 • Зала
  зала 304, втори корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

доц. д-р Янка Илиева Коева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на научната степен „доктор на науките“

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по немски език
област на висше образование 1. Педагогически науки
ДП "Методика на обучението по съвременни езици (немски език)"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Елена Славчева Савова – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. Павлинка Стефанова Стефанова, д.н. - НБУ
2. доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева - НБУ
3. доц. д-р Елена Славчева Савова - НБУ
4. проф. д-р Даниела Тотева Стойчева - СУ "Св. Климент Охридски"
5. проф. д-р Марийка Николова Димитрова - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
6. проф. д-р Радослав Димитров Радев - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
7. доц. д-р Нели Христова Митева - ШУ "Епископ Константин Преславски"

 • Име на докторанта
  доц. д-р Янка Илиева Коева
 • Тема на дисертацията
  Невродидактика в обучението по немски език като чужд
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  18.07.2017 / 14:00
 • Зала
  310, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове

Добринка Тотева Тотева

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (немски език)

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-396 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Мария Стамболиева  

Членове:
1. проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
2. проф. д-р Людмила Иванова
3. проф. д-р Марийка Димитрова
4. доц. д-р Катежина Попова

 

 • Име на докторанта
  Добринка Тотева Тотева
 • Тема на дисертацията
  Езикови средства за изразяване на подбудителност в български и немски език в деловата комуникация в туризма
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  04.10.2016 / 09:40
 • Зала
  зала 115, 2 корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

Георгиос Николас Папакалодукас

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по гръцки език

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-344 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Анелия Бръмбарова

Членове:
1. доц. д-р Светлана Димитрова - Гюзелева
2. проф. дпн Лиляна Грозданова
3. проф. д-р Тодор Шопов
4. доц. д-р Владимир Владов

 • Име на докторанта
  Георгиос Николас Папакалодукас
 • Тема на дисертацията
  Методика на обучението по гръцки език
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стойна Пороманска
 • Научен консултант
  проф. д-р Стойна Пороманска и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  20.07.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 405, корпус 2

Прикачени файлове

Даниела Василева Боянова-Минкова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.


Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по новогръцки език


Научно жури, назначено със заповед № З-РК-345 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Анелия Бръмбарова 

Членове:
1. проф. Павлинка Стефанова, д.н
2. проф. дфн Димитър Димитров
3. проф. д-р Тодор Шопов
4. доц. д-р Борис Вунчев

 • Име на докторанта
  Даниела Василева Боянова - Минкова
 • Тема на дисертацията
  Интегративен лингводидактичен модел за специализирано обучение по новогръцки език
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
 • Дата и час на защитата
  14.07.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 303, 2 Корпус, НБУ

Прикачени файлове

Станислава Петкова Илиева

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (немски език)

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-297 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. проф. Иван Касабов, д.н.

Членове:
1. проф. д.ф.н.Мария Грозева-Минкова
2. проф. Емилия Денчева, д.н.
3. проф. д-р Марийка Димитрова
4. проф. д-р Борис Парашкевов 

 • Име на докторанта
  Станислава Петкова Илиева
 • Тема на дисертацията
  Анализ на немските модални частици denn и etwa в съпоставителен план с български език
 • Научен ръководител
  проф. д.н.ф. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  30.06.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 307, 2 Корпус, НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител

Силвия Василева Василева

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология научна специалност Германски езици (немски език)

 

Научен консултант: проф. д.ф.н. Мария Грозева

 

Научно жури:

 

проф. д-р Дияна Янкова - предстедател

проф. д.ф.н. Емилия Денчева

проф. д.ф.н. Мария Грозева

проф. д-р Марийка Димитрова

доц. д-р Детелина Георгиева

 

 

 • Име на докторанта
  Силвия Василева Василева
 • Тема на дисертацията
  Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  22.12.2015 / 09:30
 • Зала
  115, 2 корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

Рая Димитрова Райчева

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология научна специалност (морфология и синтаксис - испански език)

 

Научен консултант: проф. д.ф.н. Мария Китова

 

Научно жури:

 

проф. д.ф.н. Евгения Вучева-Йорданова

проф. д.ф.н. Иван Кънчев

доц. д-р Донка Мангачева

проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева

доц. д-р Нели Раданова

 

 • Име на докторанта
  Рая Димитрова Райчева
 • Тема на дисертацията
  Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански език
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева
 • Дата и час на защитата
  28.09.2015 / 11:00
 • Зала
  404 - 2 корпус

Прикачени файлове

Николай Марков Николов

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по английски език като чужд


Научно жури, назначено със заповед № З-РК-420 /10.08.2016 г. на Ректора на НБУ, в състав:

Председател:
1. проф. д-р Енчо Герганов


Членове:

1. доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

2. проф. дпн. Лиляна Грозданова

3. проф. дпн Тодор Шопов

4. доц. д-р Александър Илиев

 

 • Име на докторанта
  Николай Марков Николов
 • Тема на дисертацията
  Театрални техники за развиване на интерактивни говорни умения в обучението по английски език като чужд
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова – Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  18.10.2016 / 13:00
 • Зала
  зала 310, корпус 2

Прикачени файлове

Димитрина Иванова Гергова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по немски език

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-423 /11.08.2016 г. на Ректора на НБУ, в състав:

Председател:
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

Членове:

проф. Павлина Стефанова, дпн,

проф. д-р Даниела Стойчева

доц. д-⁠р Йорданка Симеонова

доц. д-⁠р Нели Митева

 

 

 • Име на докторанта
  Димитрина Иванова Гергова
 • Тема на дисертацията
  Оценяване по чужди езици в българското училище
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
 • Дата и час на защитата
  31.10.2016 / 11:20
 • Зала
  703, 2 Корпус

Прикачени файлове

гл. ас. Венета Сиракова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология (Теория и практика на превода) 

 

Научно жури:

 

проф. д.ф.н. Евгения Вучева – рецензия
доц. д-р Анушка Леви – рецензия
доц. д-р Борис Наймушин - становище
доц. д-р Даниела Кожухарова – становище
доц. д-р Анжелина Пенчева – становище

 • Име на докторанта
  гл. ас. Венета Сиракова
 • Тема на дисертацията
  (Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал (темата за майчинството)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Наймушин
 • Дата и час на защитата
  12.05.2013 / 13:00
 • Зала
  зала 102А, корпус 2

Прикачени файлове - научен ръководител

Гл. ас. Милен Шипчанов

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

 

Научен консултант: доц. д-р Анелия Бръмбарова

 

Научно жури:

 

проф. д-р Димитър Веселинов
проф. д-р Тодор Шопов 
доц. д-р Йорданка Симеонова
доц. д-р Анелия Бръмбарова
проф. Павлина Стефанова, д.н.

 

 • Име на докторанта
  Милен Шипчанов
 • Тема на дисертацията
  Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Анелия Бръмбарова
 • Дата и час на защитата
  25.03.2013 / 10:00
 • Зала
  Заседателна зала, библиотека НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител