facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

TRAD NBU

TRAD NBU е действащ проект на департамент „Чужди езици и култури“ в сътрудничество с департамент „Нова българистика“ на Нов български университет, организиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, който успя да създаде традиция и вече е разпознаваем в академичните среди.

Проектът дава възможност на студенти, докторанти и преподаватели от НБУ и от филологическите факултети на висшите училища в страната и чужбина да слушат лекции от известни български преводачи и теоретици на превода, както и да участват активно в работни групи с конкретни задачи. За участието си студентите получават удостоверение и 3 кредита.

Целта на проекта е да се представят силните страни в обучението по превод в НБУ, да се популяризират магистърските програми по превод и да се утвърди мястото на университета като един от центровете с подчертано практическа ориентация в тази област.