facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Годишна награда "За най-добър студент"

ГОДИШНА НАГРАДА „ЗА НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТ“ В ПРОГРАМИТЕ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ“ НА НБУ

 

    Наградата „За най-добър студент“ в програмите на департамент „Чужди езици и култури“ на Нов български университет е учредена по идея на ас. Росен Велчев – преподавател в департамент „Чужди езици и култури“ – съвместно с НБУ. Първото награждаване ще се проведе през 2023 г.

 

   Наградата е парична. Връчва се на един студент всяка година – на 29 ноември – в чест на видния писател и учен Клайв Стейпълс Люис, като лауреатът получава и сертификат, и книга от световен писател.

 

  Условията за кандидатстване са подробно описани в регламента на наградата, предоставен на вниманието на студентите по-долу.

 

РЕГЛАМЕНТ НА ГОДИШНА НАГРАДА „ЗА НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТ“ В ПРОГРАМИТЕ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

1. Наградата „За най-добър студент“ в програмите на департамент „Чужди езици и култури“ на Нов български университет е учредена от ас. Росен Т. Велчев – преподавател в НБУ, департамент „Чужди езици и култури“ и НБУ.

2. Наградата е в размер на 335 лв. (триста тридесет и пет лева); връчва се на един студент всяка година – на 29 ноември – рождения ден на световноизвестния ирландски филолог, писател и учен Клайв Стейпълс Люис, като избраният студент получава и сертификат, и книга от световен писател.

3. Наградата се финансира от ас. Росен Велчев.

4. Наградата се обявява на подходящо място на сайта на НБУ, както и на сайта на департамент „Чужди езици и култури“.

5. Условия за избиране на кандидати за наградата:

  • Могат да кандидатстват студенти след първи курс в бакалавърските програми или студенти в магистърските програми на департамент „Чужди езици и култури“, които са завършили предходната си образователна степeн в НБУ, с много добър или отличен успех за предходната академична година, съотв. – за предходната образователна степен и взети всички кредити по програмната схема.

   • Наградата да отразява реалния принос на лауреата по отношение на задълбочаване/отразяване на знанията и/или приноса му към НБУ, като се отчитат успехът и постиженията през предходната академична година/предходната образователна степен.

   • Включване в активности за и от името на НБУ в областта на задълбочаване на знанията и/или принос в науката. 6. Кандидатстване:

   • Срок – 1-30 октомври

  • Документи – обща справка за предходната академична година (диплом за завършена бакалавърска степен в НБУ); мотивационно писмо; други документи, удостоверяващи активности за и от името на НБУ в областта на задълбочаване на знанията и/или принос в науката.

  • Документите се подават в офиса на Департамент „Чужди езици и култури“.

 

7.1. Лауреатът за съответната година се избира от Комисия, в състав: дарителят и четирима представители на НБУ: Изпълнителният директор на НБУ, ръководителят на департамент „Чужди езици и култури“, преподавател от департамент „Чужди езици и култури“, избран от Съвета на департамента, и директорът на ЦСА.

7.2. Решенията на комисията за избора на лауреат на наградата се взимат единодушно, окончателни са и не подлежат на преразглеждане.

7.3. Комисията взема решение не по-късно от 15 ноември, като за решението ѝ се съставя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията. Протоколът се пази в архива на ЦСА на НБУ.

7.4. Резултатите от избора се обявяват на видно място в НБУ, на интернет страницата на НБУ, както и в друга подходяща информационна среда.

7.5. Сертификатът за дарението и книгата се връчват на церемония в Департамент „Чужди езици и култури“. 7.6. Администрацията на департамент „Чужди езици и култури“ отговаря за цялостната дейност по администрирането и подбора на лауреатите – с цел насочването им към Комисията по избора.

Прикачени файлове