facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ47/04.06.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за - един главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

академична длъжност главен асистент, дв 41 от 10.05.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

академична длъжност професор, дв 44/19.05.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на висшето образование). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Елена Благоева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.10.2023 / 14:30
 • Зала
  корпус 1, зала 214

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент ДВ 6 от 20.01.2023 г.
Академична длъжност:
 Нов български университет, София, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология; Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис № 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Десислава Давидова

 

 

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.04.2023 / 13:00
 • Зала
  НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 93/26.11.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология (испански език). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Венета Атанасова Сиракова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.04.2020 / 13:00
 • Зала
  виртуална класна стая в Мудъл

Прикачени файлове

Конкурси
Академична длъжност:
главен асистент

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Магдалена Пенчева Караджункова ас. д-р Мария Стефанова Спасова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  04.11.2013 / 09:01
 • Зала
  Заседателната зала на Библиотеката
Академична длъжност доцент, ДВ 16 от 27.02.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент в област на висше област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (анализ на дискурса – медии); Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 16/27.02.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Елена Борисова Тарашева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.09.2015 / 13:00
 • Зала
  зала 303, 2-ри корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ брой 21 от 18 март 2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди езици (немски език). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Елена Славчева Савова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.09.2016 / 11:20

Прикачени файлове