facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Разработени учебни програми

Бакалавърски програми

Англицистика (английски език, култура и литература)

Германистика (с втори чужд език английски)

Испанистика (с втори чужд език английски)

Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Майнър програми (втора специалност)

Приложен испански език

Приложен италиански език

Приложен немски език

Приложен френски език

 

Магистърски програми

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Писмен и устен превод

Лингводидактика

 

Докторски програми

Методика на обучението по съвременни езици

Теория и практика на превода

Германски езици (английски и немски език)

ДП „Германски езици“ (английски и немски език) в професионално направление 2.1. Филология съществува от 2012 г., когато получи акредитация от НАОА с оценка 9.27 за максималния срок от шест години.

ДП „Германски езици (английски и немски език)“ е ориентирана към актуалните проблеми и съвременните тенденции в развитието на езиковедските изследвания по отношение на английски и немски език. Докторантите имат възможността да

  • повишат на квалификацията си, придобита след завършване на магистратура в областта на английския и немския език;
  • задълбочат подготовката си в областта на лингвистичните изследвания на английски и немски език, съпоставителните изследвания, проблеми на междукултурната комуникация, специализирания дискурс, термините и терминообразуването;
  • развият умения за самостоятелен анализ, извършване на експериментална дейност и решаване на теоретични проблеми;
  • работят върху широк спектър от интердисциплинарни теми, свързани с лингвистичните изследвания на английски и немски език.