ДепартаментЧужди езици и култури

Разработени учебни програми

Бакалавърски програми

Англицистика (английски език, култура и литература)

Германистика (с втори чужд език английски)

Испанистика (с втори чужд език английски)

Италианистика (с втори чужд език английски)

Романистика (с втори чужд език английски)

 

Майнър програми (втора специалност)

Приложен испански език

Приложен италиански език

Приложен немски език

Приложен френски език

 

Магистърски програми

 

Писмен и устен превод

Лингводидактика

 

Докторски програми

Методика на обучението по съвременни езици

Теория и практика на превода

Германски езици (английски и немски език)

ДП „Германски езици“ (английски и немски език) в професионално направление 2.1. Филология съществува от 2012 г., когато получи акредитация от НАОА с оценка 9.27 за максималния срок от шест години.

ДП „Германски езици (английски и немски език)“ е ориентирана към актуалните проблеми и съвременните тенденции в развитието на езиковедските изследвания по отношение на английски и немски език. Докторантите имат възможността да

  • повишат на квалификацията си, придобита след завършване на магистратура в областта на английския и немския език;
  • задълбочат подготовката си в областта на лингвистичните изследвания на английски и немски език, съпоставителните изследвания, проблеми на междукултурната комуникация, специализирания дискурс, термините и терминообразуването;
  • развият умения за самостоятелен анализ, извършване на експериментална дейност и решаване на теоретични проблеми;
  • работят върху широк спектър от интердисциплинарни теми, свързани с лингвистичните изследвания на английски и немски език.