facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

доц. д-р Венета Сиракова

доц. д-р Венета СираковаДепартамент: Чужди езици и култури

Телефон: -

E-mail: vsirakova@nbu.bg

Приемно време: Вторник 14:30-16:00 201 II Корпус,Петък 11:30-13:00 201 II КорпусПрофесионална автобиография:

Творческа автобиография
на доц. д-р Венета Атанасова Сиракова
E-mail: vsirakova@nbu.bg

Образование:
• 1984: СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по Испанска филология, специализация – литературоведска (Испаноамериканска литература). Дипломна работа на тема: „Младата кубинска белетристика”
• 1980-1981: специализация по мексиканска литуратура в Мексиканския национален автономен университет, гр. Мексико
• 1983: специализация по кубинска литература в Хаванския университет, Куба
• 2005: курс за експерти по испански език, Университет „Комплутенсе” в Мадрид, Испания
Професионален опит:
• 1984-1986: репортер в редакция „Международна информация” на Българска телеграфна агенция (БТА)
• 1986-1992: преводач в редакция „Информация за чужбина” на БТА, Испанска секция
• 1992-1998: репортер в редакция „Икономическа информация” на БТА
• 1998-2001: редактор и ръководител на емисия „Стопански вести” на БТА
Преподавателска дейност:
• 1994-2001: хоноруван асистент в Института за чуждестранни студенти (ИЧС) и в Нов български университет (НБУ)
• 2001-2003: щатен асистент в НБУ
• 2003-2012: старши асистент в НБУ
• 2012-2013: главен асистент в НБУ
• 2013 - доктор по Теория и практика на превода
• 2020 - доцент по професионално направление 2.1 Филология (испански език)

Член на Съюза на преводачите в България


Публикации:

I.МОНОГРАФИИ

1.Сиракова, Венета. Поезия и превод. Любовната лирика на Пабло Неруда. София: Издателство на Нов български университет, 2019. ISBN: 978-619-233-054-5.

II.СТАТИИ И СТУДИИ

1.Сиракова, В. Representantes jovenes de la narrativa cubana a finales de los 70 e inicios de los 80. Temas y personajes de sus obras. - В: Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, т. 1. Грозданова, Л. (ред.). София: Издание на НБУ, ИЧС и сп. „Чуждоезиково обучение”, 1996, 113-118.
2.Сиракова, В. Индиански Великден или един по-различен поглед върху мексиканската душевност в романа на Росарио Кастелянос „Среднощна литургия”. - В: Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, Стефанова, П. (ред.). София: НБУ, 2002, 93-96, ISBN: 954-535-266-3.
3.Сиракова, В. La maternidad fracasada: la nada entre el deseo de dar vida y la muerte. El impacto psicologico de la esterilidad en dos personajes literarios femeninos: Yerma y Catalina Diaz Puilja. - В: Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, IV. Годишник на департамент „Приложна лингвистика”, Стефанова, П. (ред.). София: НБУ, 2003, 141-144, ISBN: 954-535-380-6.
4.Сиракова, В. Генезисът на илюзорна идентичност в стихотворението „Песен за бездетната жена” на Дулсе Мария Лойнас. - В: Език, литература, култура. Годишник на департамент „Чужди езици и литератури” на НБУ, т. VI. София: НБУ, 2005, 134-143, ISBN: 9545353806.
5.Сиракова, В. La ausencia de la figura del hijo real en el poemario ‘Tala’ de Gabriela Mistral. В: Чуждоезиково обучение, год. XXII, 3. София: Министерство на образованието и науката, 2006, 52-60. ISSN: 0205-1834
6.Сиракова, В. El tema de la maternidad frustrada en el poemario ‘Desolacion’ de Gabriela Mistral. В: Чуждоезиково обучение, год. XXIII, 4. София: Министерство на образованието и науката, 2007, 80-91. ISSN: 0205-1834
7.Сиракова, В. Poesia maternal y poesia para ninos. Voces poeticas femeninas de Hispanoamerica. - В: За човека и езика. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2007, 563-578. ISBN: 9789540725345
8.Сиракова, В. Романът „Обитаваната жена” на Джоконда Бели: между феминизма, еротизма и социалната справедливост. - В: Чуждоезиково обучение, год. XXV, 3, Стефанова, П. (ред.). София: Министерство на образованието и науката, 2009, 38-45, ISSN: 0205-1834.
9.Сиракова, В. Темата за майчинството във философския феминизъм на Росарио Кастелянос. - В: Чуждоезиково обучение, год. XXV, 5, Стефанова, П. (ред.). София: Министерство за образованието, младежта и науката, 2009, 91-102, ISSN: 0205-1834.
10.Сиракова, В. Автореферентност в романите „Балун Канан” и „Среднощна литургия” на Росарио Кастелянос. - В: Език и литература. Филологически погледи оттатък Пиренеите, бр.1-2, 2010, 131-137, pISSN: 0324-1270, eISSN: 2535-1036.
11.Сиракова, В. Биографичен подход в тълкуването на мита за майчинството в поезията на Габриела Мистрал. В: Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ, 2010. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: http://ebox.nbu.bg/cel2/lit03.html
12.Сиракова, В. За приспивната песен, кръвта и превода на едно различно стихотворение. - В: Чуждоезиково обучение, год. XXVII, № 4. София: Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, 2011, 16-24. ISSN: 0205-1834
13.Сиракова, В. Темата за майчинството в женската литература на Испаноамерика до средата на ХХ век. - В: Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ, 2011. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: http://ebox.nbu.bg/forlen11/view_lesson.php?id=20
14.Сиракова, В. Габриела Мистрал на български език: поетичен сборник „Вода и хляб“. - В: Годишник 2011-2012 г. на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ, 2012. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: http://ebox.nbu.bg/for12/index2.php?id=ne3/Pages%20from%20godishnik%20dpt%20CHEK-2011-2_%20total_final-3.pdf
15.Сиракова, В. Методи, стратегии и техники в превода - приносът на испаноезичното преводознание. - В: Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. П. Стефанова. София: Издателство на Нов български университет, 2013, 323-336. ISBN: 978-954-535-764-0
16.Сиракова, В., Мичев, Ст. За похватите в превода: опит за описание”. - В: Времената отлитат, написаното остава! Изследвания в чест на доц. д-р А. Леви. София: Издателство на Нов български университет, 2013, 61-94. ISBN: 978-954-535-758-9
17.Сиракова, В. Автореферат на дисертационен труд на тема: “(Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал (темата за майчинството)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.16. Теория и практика на превода, 2013. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: https://romanceandgermanstudies.nbu.bg/bg/doktoranti
18.Сиракова, В. За превода на някои метафорични конструкции в поезията за деца на Габриела Мистрал. - В: Езикът: наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. София: Издателство на Нов български университет, 2014, 342-350. ISBN: 978-954-535-810-4 Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
19.Сиракова, В. В сянката на Габриела Мистрал. Идеите за майчинството в ранната поезия на Росарио Кастелянос. - В: Мислене, език, реч. Изследвания в чест на проф. дфн Евгения Вучева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 298-306. ISBN: 978-954-07-3757-7 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
20.Сиракова, В. Приспивни и хороводни песни на Габриела Мистрал. - В: Отвъд думите. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алварадо. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 117-127. ISBN: 978-954-07-3881-9 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
21.Сиракова, В. Майчинство и идентичност в късната поезия на Росарио Кастелянос. - В: В началото бе словото. Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. София: Издателство на Нов български университет, 2015, 417-430. ISBN: 978-954-535-870-8 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
22.Сиракова, В. За превода на авторските неологизми в поезията на Габриела Мистрал. - В: Знанието е сила. Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. д-р Нели Раданова. София: Издателство на Нов български университет, 2015, 142-153. ISBN: 978-954-535-887-6 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
23.Сиракова, В. Интерпретация и превод: ‘Лебедът’ на Делмира Агустини. - В: Годишник на департамент „Романистика и германистика” на НБУ, том 1. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. София: Издателство на Нов български университет, 2015, 276-283. ISBN: 978-954-535-758-892-0 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
24.Сиракова, В. За превода на поезия на Иберийския полуостров през XIII – XIV в. - В: Годишник на департамент „Романистика и германистика” на НБУ, том 2, 2016, ISSN: 1313-7875.
25.Сиракова, В. Обучение по превод на поетичен текст – практически аспекти. - В: Чуждоезиково обучение, книжка 5, година XLIII, 2016, 527-536. ISSN: 1314–8508 (Online); ISSN: 0205–1834 (Print) (Изданието е включено в Web of Science през 2016 г.).
26.Сиракова, В. Преводът на табуирана лексика – междукултурни предизвикателства. - В: Гарнизов, В., Елчинова, М. (ред.) Антропология на изток от рая. София: Издателство на Нов български университет, 2017, 385-395. ISBN: 978-954-535-989 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
27.Сиракова, В. Любовните неволи на преводача, или да се обясниш в любов от чуждо име. - В: Годишник на департамент "Романистика и германистика”, том 3. Юбилейно издание в чест на 70-тата годишнина на проф. Павлина Стефанова, д.н. София: Издателство на Нов български университет, 2017, 269-279. ISBN: 978-954-535-993-4 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
28.Сиракова, В. Ранната поезия на Пабло Неруда – послания, звук и превод. - В: Годишник на департамент „Романистика и германистика“, том 4, 2018, 156-173. ISBN: 978-619-233-023-1 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
29.Сиракова, В. „Местожителство на земята” на Пабло Неруда – послания, звук и превод. - В: Годишник на департамент „Чужди езици и култури“, том 1, 2018, 388-406. ISBN: 2603-4204 (online) (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
30.Сиракова, В. Използване на поетични текстове в съвременните учебни системи по испански език. – В: Чуждоезиково обучение, книжка 5, година XLV, 2018, 497-504. ISSN: 1314–8508 (Online); ISSN: 0205–1834 (Print) (Изданието е включено в Web of Science през 2016 г.).
31.Sirakova, V. La traduccion de las referencias culturales en la poesia de Pablo Neruda. – In: La lengua y la literatura: encuentros, desafios, influencias. 55 anos de Filologia Espanola en la Universidad de Sofia “San Clemente de Ohrid”. Panteva, T., et al (eds.), 2019, 322-327. ISBN: 978-954-07-4597-8 (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
32.Sirakova, V. Способы перевода реалий в поэзии. – In: Beitrage zur Translation & Fachkommunikation. Kucis, V. et al (eds.). Sofia: Neue Bulgarische Universitat, 2019, 235-247. ISBN: 978-619-233-076-7 (als Taschenbuch); 978-619-233-077-4 (als E-Book). (Изданието присъства в Националния референтен списък на НАЦИД).
33.Sirakova, V. La recreacion del humor de los juegos de palabras en la traduccion audiovisual. Algunas propuestas practicas. – В: Годишник „Чужди езици и култури“, Т. 2. София: НБУ, 2019, 117-130. ISSN: 2603-4204 (Online) https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-chuzhdi-ezici-i-kulturi-t-2-2019
34.Сиракова, В. Пабло Неруда – издателски практики и преводачески нагласи. – В: Преводът между конюнктурата и мисия. Посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България. Сборник с доклади от конференция 23-25 октомври 2017 г., София. Найденова, Й., Цанков, Г. (изд.). София: БАН, Институт за литература, 2020, 276-282. ISBN: 978-619-7372-26-7

III.УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

1.Сиракова, В., Мичев, Ст. (2007). Paso a Paso (А1). Испански език за българи. София: Везни–4. ISBN: 978-954-9977-33-2
2.Сиракова, В., Янева, Д., Мичев, Ст. (2009). Paso a Paso (А1+). Испански език за българи. София: Везни–4. ISBN: 978-954-9977-38-7
3.Сиракова, В., Мичев, Ст. (2009). Paso a Paso (А2+). Испански език за българи. София: Везни–4. ISBN: 978-954-9977-40-0
4.Сиракова, В., Данон, Р., Кох-Кожухарова, Д., Маринкова, М., Мичев, Ст. Animate. 155 примерни тестови упражнения за олимпиадата по испански език, 8-12 клас. София: Колибри, 2014, ISBN: 786191504299.
5.Sirakova, V., Michev, S. Suplemento para las escuelas bulgaras: B1.1. // Espanol lengua viva. Sofia: Educational Centre, Madrid: Santillana de Educacion S.L., 2017, ISBN: 978-84-9345-372-5.
6.Sirakova, V., Michev, S. Suplemento para las escuelas bulgaras: B1.2. // Espanol lengua viva. Sofia: Educational Centre, Madrid: Santillana de Educacion S.L., 2018, ISBN: 978-6-197-41726-5.
7.Sirakova, V., Michev, S. Suplemento para las escuelas bulgaras: A1. // Genial. Sofia: Educational Centre, Madrid: enclave-ELE, 2018, ISBN: 978-6-197-41730-2.
8.Sirakova, V., Michev, S. Suplemento para las escuelas bulgaras. // Mochila ELE 5.o grado, Libro del alumno, 2018, Madrid, Santillana Educacion, S.L., 2010, ISBN: 978-619-741-733-3.
9.Sirakova, V., Michev, S. Suplemento para las escuelas bulgaras.// Mochila ELE 6, Libro del alumno, 2018, Madrid, Santillana Educacion, S.L., Sofia, Educational Centre, 2017, ISBN 978-619-741-712-8.
10.Sirakova, V., Michev, S. Suplemento para las escuelas bulgaras.// Mochila ELE 7.o grado, Libro del alumno, 2018, Madrid, Santillana Educacion, S.L., 2010, ISBN 978-619-741-732-6.
11.Сиракова, В., Мичев, Ст. (2018). Nuevo Paso a paso A1-A2. София: Издателство на НБУ. (под печат)

IV.ПРЕВОДИ И АДАПТАЦИИ

1.Убийството на Федерико Гарсия Лорка. Художествено-публицистична пиеса по едноименната книга на Иън Гибсън и документални материали (1988). Адаптация В. Сиракова. Програма „Хр. Ботев” на Българското национално радио. Последно излъчване: 23.07.2014 г. в рубриката „Запазена марка Радиотеатър”.
2.Bogdanov, B. (2010). Modelos de realidad. Desde la lectura de los clasicos. Traduccion del bulgaro V. Sirakova, S. Michev. Lugo: Axac. ISBN: 978-84-92658-11-4
3.Лури Медрано, Г. (2012). Въведение в речника на Платон. Превод от испански В. Сиракова, Ст. Мичев. София: Издателство на НБУ. ISBN: 978-954-535-722-0
4.Лури Медрано, Г. (2013). Лео Щраус чете Платон (публична лекция в НБУ). Превод от испански В. Сиракова, Ст. Мичев.
5.Ортега и Гасет, Х. (2013). Що е философия?. Превод от испански В. Сиракова, Ст. Мичев. София: Издателство на НБУ. ISBN: 978-954-535-776-3
6.Ортега и Гасет, Х. (2013). Лекция XI от Що е философия? В: Следва, бр. 28. София: НБУ, 54-67. ISSN: 1311-9060.
7.Мистрал, Г. (2015). Всички щяхме да сме царици. Поезията на Габриела Мистрал. Съставителство и превод от испански В. Сиракова. Под егидата на Посолството на Чили в Румъния и с разрешението на Францисканския орден на Чили.
8.Ортега и Гасет, Х. (2016). Кант. Мирабо. Бунтът на масите, том 1. София: Издателство «Захарий Стоянов», 185-278. ISBN: 978-954-09-1002-4