facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

За семантико-функционалните особености на словосъчетанията, образувани от управляващи глаголи за волеизява + инфинитив в "Поема за Фернан Гонсалес".

За семантико-функционалните особености на словосъчетанията, образувани от управляващи глаголи за волеизява + инфинитив в "Поема за Фернан Гонсалес".

Мария Китова-Василева

Научни и учебни издания

Мария Китова-Василева. За семантико-функционалните особености на словосъчетанията, образувани от управляващи глаголи за волеизява + инфинитив в "Поема за Фернан Гонсалес". Изд. Ахас, Луго, Испания, 2007. С подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 “Идеята да изследвам епическа поема от ХІІІ в. произтича от пословичната ми склонност към исторически проучвания, подплатена от убеждението, че само по този път бихме могли да добием цялостна и истинна представа за архитектоничните механизми – двигатели на езиковата еволюция.
Подбуди от различно естество ме тласнаха към избора на «Поема за Фернан Гонсалес» - едно от най-неясните и слабо изследвани епически произведения на средновековната испанска литература. Трябва да заявя, че е въпрос на научна принципност да се посветиш на анализа на текст, който – въпреки безкрайните «осакатявания» и добавки, на които е бил подложен в продължение на векове благодарение на капризите и вкусовете на своите изпълнители, преписвачи и интерпретатори, - е успял да запази под неугледната външност на загрубялото си наметало безценни езикови съкровища.
Решението да изследвам инфинитивните словосъчетания се дължи на факта, че инфинитивът поема нелеката задача да изпълнява “максимална модална архифункция” в испанския език - роля, която, при наличие на определени условия, му дава възможност да неутрализира формите на останалите наклонения. Вникването в същността на инфинитивните структури ми позволи да разкрия явления, които могат да бъдат регистрирани и обяснени, само ако бъдат подложени на изчерпателен анализ. Този тип анализ ми позволи да разкрия немалко случаи, при които - насочили вниманието си към усъвършенстването на метричната форма на стиховете, - критичните издатели на «Поема за Фернан Гонсалес» изглежда забравят за граматичната коректност на явленията. В процеса на анализа не бе трудно да се докаже, че самите издатели често прибавят или отнемат срички, та дори цели думи, все в името на ритмичната и метричната организация на «Поемата».
Трудът, посветен на семантико-функционалните особености на синтактичните структури с инфинитив, управляван от глаголи, изразяващи различна степен на волеизява, е плод на дългогодишна, упорита, но твърде самотна работа. Използвам квалификацията “самотна”, защото за никого не е тайна, че у нас почти никой не се захваща с диахронни изследвания в областта на испанистиката. Не ми липсват нито смелост, нито дръзновение. Но на този етап от живота си съм осъзнала, че, сама по себе си, дързостта не е достатъчна, за да се доведе до сполучлив край подобно начинание. Ето защо от самото начало се чувствам длъжна да поема върху себе си – и единствено само върху себе си,– «вината» за евентуалните грешки при интерпретацията на езиковите факти, принадлежащи на една толкова отдалечена епоха”.
 
Из “Предговор” към книгата “За семантико-функционалните особености на словосъчетанията, образувани от управляващи глаголи за волеизява + инфинитив в «Поема за Фернан Гонсалес»”