facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Учебният комплекс по чужд език в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение. Изд. Анубис, София, 2007 г.

uchebniyat-kompleks-p-stefanova_184x250_fit_478b24840a

Учебният комплекс по чужд език в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение. Изд. Анубис, София, 2007 г.

Павлина Стефанова

Научни и учебни издания

 Книгата е предназначена за научни работници и специалисти в сферата на образованието, за автори на учебни комплекси по чужди езици, за методици и експерти, за преподаватели по методика на чуждоезиковото обучение във висши училища и за студенти, бъдещи преподаватели по чужди езици, за учители и преподаватели, работещи в различни по вид, форма и възраст езикови групи и за всички, които проявяват личен интерес към проблемите на основното средство за учене и преподаване на чужд език – учебния комплекс.
Основно място в монографичния труд заемат следните кръгове въпроси: 1. Въпроси, свързани с анализа на основите, факторите и съвкупността от условия, които са решаващи за възникването и разработването на нов тип учебен комплекс. Теоретичните основи на учебния комплекс по чужд език имат комплексен характер, тъй като при разработването им се използват постиженията на много науки, чиито обекти и предмети на изследване имат общи, пресечни точки с тези на методиката на чуждоезиковото обучение. Развитието на сродните науки и произтичащите от тях нови виждания оказват от своя страна влияние върху методиката на чуждоезиковото обучение и теорията на учебния комплекс, въпреки че учебният комплекс е относително самостоятелна система със свои специфични особености. 2. Въпроси, свързани с изследване на отделни компоненти и проблеми на чуждоезиковото обучение, тяхното представяне и разработване в учебния комплекс (например: граматиката, странознанието, произношението, използването на аудио-визуални средства; отношението учебна система – обучение; влиянието на учебните материали върху учебния процес; анализът на конкретни учебни комплекси и на отделни техни компоненти и т.н.). 3. Въпроси, свързани с критическия анализ на вече разработени, одобрени и издадени учебни комплекси по чужди езици, с изследване на пригодността на готовия „продукт” за определена група обучавани, която преследва предварително зададени цели и се обучава при определени условия. Тези въпроси стават особено актуални с разширяване предлагането на различни учебни комплекси за една и съща възраст обучавани. 4. Въпроси, свързани с избора на учебен комплекс за нуждите на практиката. Учебният комплекс се разглежда критическиот гледна точка на преподаващия и на обучаваните, за да се вземе решение дали и доколко даден учебен комплекс е подходящ за точно определен клас / целева група, т.е. преподавателят извършва лична преценка на предлаганите учебни комплекси и избира най-подходящия за нуждите на ръководения лично от него учебен процес. 5. Въпроси, свързани с тенденциите в съвременното чуждоезиково обучение и произтичащите от тях перспективи за развитието на учебния комплекс по чужд език, и въпроси, свързани с подготовката и квалификацията на преподаващия. Гаранция за правилния избор на учебния комплекс за нуждите на собственото обучение са знанията и уменията, «критическото» съзнание на преподаващия, тъй като пригодността на един учебен комплекс за конкретни условия на обучение не може да бъде разпозната от пръв поглед. Всяка дидактическа и методическа концепция се проявява в точно определени аспекти на планирането и изработването на учебния комплекс.

В монографичното изследване проблемите на разработването и на критическото разглеждане на учебния комплекс по чужд език се пречупват през призмата на съвременната теория за учене и преподаване на чужд език, на програмните изисквания, на целите и задачите на обучението, на вече постигнатото в областта на системното научно и практическо ориентирано проучване на учебните комплекси и на бъдещото развитие в духа на общата европейска езикова политика в областта на теорията и практиката на чуждоезиковото обучение.