facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

ЕЗИКЪТ НАУКА И ПРАКТИКА

sbornik-romanistika_184x250_fit_478b24840a

ЕЗИКЪТ НАУКА И ПРАКТИКА

Романистика и германистика

Сборници

Проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова е преподавател в Нов български университет. Тя е завършила Немска филология в СУ "Св. Кл. Охридски". Първата си докторска дисертация за придобиване на научно-образователната степен "доктор" защитава през 1981. Научното звание "доцент" получава през 1988 г. От 2001 г. до 2012 г. тя е доцент по съвременен немски език в департамент "Чужди езици и литератури" на НБУ. След успешна защита на докторска дисертация за придобиване на научната степен "доктор на филологическите науки" на тема "Кохерентност на научния дискурс" и разработване на труда "Езикът в интернет" от 2012 г. тя вече е редовен професор по съвременен немски език в департамент "Романистика и германистика" на Нов български университет.
 Научните интереси на проф. д.ф.н. Мария Грозева са в областта на съпоставителното езикознание, лингвистиката на текста, социолингвистиката, теорията на превода, психолингвистиката, чуждоезиковото обучение. Автор е на много статии, студии, учебници и учебни помагала. Член е на престижни международни и национални асоциации.
 

Сборникът "Езикът - наука и практика" е посветен на 65-годишния юбилей на проф. Мария Грозева-Минкова и включва статии на преподаватели от Нов български университет, СУ "Св. Кл. Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЮЗУ "Паисий Хилендарски", ТУ, София, ИБЕ към БАН, УНСС, София, от университетите в гр. Марибор, Словения, гр. Сибиу, Румъния,гр. Нитра, Словакия,гр. Риека, Хърватска, гр. Фехта, Тюбинген, Лайпциг и Берлин, Германия. Включените в сборника публикации са в областта на езикознанието, теорията и практиката на превода, литературата и обучението по съвременни езици. Разработките от тези различни области  на науката и практиката за езика обогатяват съдържанието на юбилейното издание. Техните автори са както известни, отдавна утвърдили се учени и преподаватели, така и автори, които правят първите си стъпки в изследователската практика и в професионалния си път. Статиите са ценен източник на информация и идеи за изследователска и творческа работа и за насърчаване на задълбочени бъдещи научни занимания от страна на преподаватели и студенти.