facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Чуждоезиковото обучение: учене, преподаване, оценяване. Изд. Сиела, София, 2007 г.

scanweb_184x250_fit_478b24840a

Чуждоезиковото обучение: учене, преподаване, оценяване. Изд. Сиела, София, 2007 г.

Павлина Стефанова

Научни и учебни издания

Книгата е предназначена за студенти, бъдещи преподаватели по чужди езици, за учители и преподаватели, работещи в различни по вид, форма и възраст езикови групи, за експерти по чужди езици, за специалисти в сферата на образованието, за учещи езици, за родители, за всички, които проявяват професионален или личен интерес към проблемите на изучаването, преподаването и оценяването на чужд език у нас и в Европа.
 
“Полезността и необходимостта от теоретични познания в областта на ученето, преподаването и оценяването в езиковото обучение както за студентите, бъдещите учители по чужди езици, така и за професионалните учители, е безспорна. Имайки предвид нарастващата роля на чуждите езици в живота на съвременния българин, която доведе до вземане на нови решения в областта на езиковата образователна политика и до нововъведения в обучението, в настоящото издание са намерили отражение основни въпроси, свързани с теорията и практиката на учебния процес по чужд език и предмет на методиката на ЧЕО, типология и система на ЧЕО в България, методиката и сродните й науки, принципи на обучението (общодидактически, частнометодически, на ранното ЧЕО), методи на обучение; представени са: концепцията на многоезичието, целите, съдържанието, видовете речева дейност, езиковите знания, стратегиите на учене, проблемите на планирането, проверката и оценката и изискванията към учебните системи по чужди езици. Теоретичните постановки за формиране на езикови навици и за развиване на умения са онагледени с примери от съвременни учебници по чужди езици (английски, немски и френски). От особена важност за подготовката на съвременния учител са въпросите, свързани със стратегиите на учене и с качеството на учебните системи (учебници, учебни комплекти, учебни помагала) по чужди езици. Проучени са най-нови литературни източници и е приложена богата библиография.
Като автор се надявам, че това издание ще отговори по-пълно на нуждите на практиката, на потребностите на преподаващите и учещите и ще обслужва успешно както обучението, така и подготовката и усъвършенстването на учителите по чужди езици.”
 
Доц. д-р Павлина Стефанова
 
София, 2006