facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

проф. д.п.н. Павлина Стефанова

проф. д.п.н. Павлина Стефанова

проф. д.п.н. Павлина Стефанова е сред доайените в областта на езиковото образование в България. Тя има дългогодишна преподавателска практика като учител по немски език, а по-късно и успоредно с това като лектор по педагогика и методика на чуждоезиковото обучение към Научноизследователския институт по образование, Института за чуждестранни студенти, ФКНФ и ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, както и към бакалавърските, магистърската и докторската програми за квалификация на учители по съвременни езици на Нов български университет – този богат и многостранен педагогически опит се превръща в солидна основа за нейната научноизследователска и експертна дейност.

Научно-професионалните й интереси се проявяват в областта на българската образователна система и европейската езикова политика, методиката на чуждоезиковото обучение и развитието му по посока на диференциация, многоезичие и автономност, ранното чуждоезиково обучение и подготовката на учители по чужд език. Списъкът с научни и практико-приложни публикации (в т.ч. и двадесетина учебни комплекти и пособия по немски език, специално насочени към българските ученици и съобразени с особеностите на родния и чуждия език) на проф. Павлина Стефанова през годините е внушителен, а потвърждение за качеството и приносите на тези разработки са многобройните й цитирания от наши и чуждестранни изследователи-педагози, както и участията й в редица международни конференции и научни форуми в Германия, Австрия, Италия, Швейцария и у нас.

Неоценима е и дългогодишната й дейност като главен редактор на сп. „Чуждоезиково обучение”, едно от най-уважаваните специализирани издания на МОН, което дава възможност за научен диалог и споделяне на добри практики между преподавателите по всички съвременни езици. Не на последно място, като утвърден специалист в областта на езиковото образование, проф. Стефанова участва активно в дейността на Съюза на германистите и Съюза на преподавателите по немски език в България, където често е сред организаторите на работни методически семинари по различни актуални въпроси, а богатата й експертна и обществена дейност в сферата на образованието сами по себе си говорят за нейната ерудиция и принос за развитието на обучението по съвременни езици у нас.