ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Светлана Ташевска (англ. ез.)

преп. Светлана Ташевска (англ. ез.)

e-mail: stashevska@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение; подготовка на учители по английски език
Допълнителни изследователски интереси в областта на: менторинг в образованието
Възможности за експертиза в областта на: методика на ЧЕО; оценяване на умения и знания по чужд език; подготовка на учители по чужд език
Преподавателски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение; оценяване на умения и знания по чужд език; английски език за академични цели, „лайф скилс“

 

 

Образование:

1983 г. - английска филология , СУ “Св. Кл.Охридски”

1978 г. - 114 АЕГ, София

 

 

Членство в организации:

Българска асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), асоцииран член на IATEFL (Международна асоциация на преподавателите по английски език)

IATEFL, International Association of Teachers of English as a Foreign Language

ELTeCS (English Language Teaching Contact Scheme) за Европа

 

 

Участие в национални и международни проекти:

2011 - 2013г. - участие чрез Българската асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ) „Оптима“ като един от тримата членове на българския екип на международен проект “European Profiling Grid (EPG)/ Европейска профилираща скала (ЕПС)” по секторна програма "Леонардо да Винчи" с партньори от 11 страни

2012г. - участие в рамките на БАКЕУ “Оптима” в работа по новата схема за самооценка на качеството по проект ISQALE (Improving Standards of Quality in Adult Language Education) по секторна програма "Грюндвиг"

 

2010 г. - експерт в проект „Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи” (осъществяван от ЦКОКО, МОМН) по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051РО001/3.2-01 „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България” - за 2-10 клас по английски език, финанасиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”

2010 г. – участие в проект по обществена поръчка с предмет “Специализирано обучение по чужд език” на служителите от ПРБ - чрез провеждане на обучение “Специализирано обучение по чужд език с цел разработване на учебни планове и програми и провеждане на научно-изследователска дейност” на университетски преподаватели, които предвиждат да преподават учебна дисциплина на чужд език (с финансовата подкрепа на оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.)

2007-2008 г. - участие в работата на методиците към дружество „Хоризонти“ по проекта за обучение на служителите от държавната и местна администрация (Европейски Съюз)

2006 г. – участие в проект Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools/ Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап, с подкрепата на Британски съвет България

2006 г. – участие като автор и редактор в проекта Материали и методология в ранното чуждоезиково обучение по английски език, с подкрепата на Британски съвет България

2001-2002 г. – координатор на проекта за Базово проучване на подготовката научители по английски език в България, финансиран от Британския Съвет; съавтор и редактор на публикувания доклад

1998-2000 г. - участник в проекта и български редактор на транс-регионалното образователно списание за учители, ментори и методици School Experience (за Унгария, Румъния, България, Словакия,Чехия и Естония)   

 

 

По-важни публикации:

European Profiling Grid, User Guide, ©EPG 2011-2013, Г. Матева, С. Ташевска и А. Витанова, <http://egrid.epg-project.eu/en/egrid>, 2013 г.

Some lesson planning problems for new teachers of English, в сборник „V-та международна конференция „Езикът – феномен без граници”, Варна: Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” (ISBN: 978-954-9685-43-5), 2008 г.

Applying quality assurance in a Bulgarian teacher training context, Dimitrova, S. and Tashevska, S. (2006), в Muresan, L, Rose, M., Heyworth, F., Mateva, G. (eds.) Qualitraining Guide, Graz: European Centre for Modern Languages

Teaching English in the Primary Classroom, Teacher Training Handbook, сборник с материали за обучение и усъвършенстване на учители по английски език в началната степен на образование Stoyanova, A., Margaritova, D., Nestorova, I., Tsvetkova, N., Ivanova, R., Bogdanov, S., Tashevska, S., Harizanova, S., Angelova, V. (2006), (автор и редактор), София: Британски съвет България

Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools/ Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап, Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С., и Ташевска, С. (2006), (на английски и български език, с уроци на DVD), София: Британски съвет България

Pedagogical Portfolio for Foreign Language Teacher Trainees/ Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език, Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004), (на английски и на български език), София: Нов български университет

Илюстрована англйска граматика с упражнения, Светла Ташевска и Сияна Харизанова, Везни-4, 2002г.

Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България, съавтор и редактор - Д. Томас, Св. Димитрова, Г. Гешев и Св. Ташeвска, Британски Съвет България, 2002 г.

 

 

Обществена дейност:

Експерт-оценител в БАКЕУ „Оптима“

Обучител на учители по английски език