facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Годишник 2 Чужди езици и култури 2019 ISSN: 2603-4204 (Online)

godi6-nik2019_184x250_fit_478b24840a

Годишник 2 Чужди езици и култури 2019 ISSN: 2603-4204 (Online)

Годишници

Годишник 2 Чужди езици и култури 2019 ISSN: 2603-4204 (Online)

Редакционна колегия:

проф. Майкъл Байрам, Университет на Дъръм, Великобритания;

Сюзън Хилиард, Британски съвет в Буенос Айрес, Аржентина;

доц. д-р Елена Тарашева, Нов български университет, София, България

Рецензирането е двойно-сляпо.

Съставител и редактор на броя: доц. д-р Елена Тарашева

© Предпечатна подготовка: МТ студио

© Дизайн: Таня Йорданова

© Издателство на Нов български университет, 2020 г. София 1618, ул. Монтевидео 21 www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg

 

Съдържание 

Предговор 7

 

Резюмета на съдържанието на статиите на английски език 11

 

Дял първи : Езикознание 19

 

Реализации на категорията род на местоименията в българския език като чужд Галина Куртева 20

 

Инфинитивният подлог с неясна референция в съвременния италиански език от гледна точка на текстолингвистичния анализ Мария Ладовинска 35

 

Hybrids in the Age of Post-Truth Ирина Перянова 55

 

Les mots-clefs et la progression thématique Анелия Бръмбарова 75

 

Език на разделението или език на омразата? Елена Тарашева 79

 

Дял втори. Теория и практика на превода 95

 

За някои кодове и подкодове при превод на филмов текст за дублаж Станимир Мичев 96

 

La recreación del humor de los juegos de palabras en la traducción audiovisual. Algunas propuestas prácticas Венета Сиракова 117

 

Дял трети. Литература и култура 131

 

Новелата като алтернатива на риболова в „Развлеченията“ на Джироламо Парабоско (ХVІ в.) Петя Петкова-Сталева 132

 

„Женитьба“ Н. В. Гоголя на болгарской сцене Татяна Фед 146

 

Дял четвърти. Методика на обучени ето по съвременни езици 157

 

Колко е голямо предизвикателството на английската ортография? Благовеста Троева-Чалъкова 158

 

Организация на цялостно дигитализираното обучение по чужд език Милен Шипчанов 170

 

Методически модел за развиване на уменията за самоконтрол и самооценка при създаване на чуждоезиков писмен текст Пенка Аврамова 191

 

El concepto de Interlengua desde la perspectiva de la Lingüística Aplicada española Магдалена Караджункова 210

Прикачени файлове