ДепартаментЧужди езици и култури

Преп. Велка Харизанова (немски ез.)

Преп. Велка Харизанова (немски ез.)

e-mail: welcome@nbu.bg

 

Име:  преп. Велка Василева Харизанова
e-mail: welcome@nbu.bg
Академична длъжност: преподавател
Основни изследователски интереси в областта на: нови практики и техники на преподаване в ЧЕО – учебни практики, средства, системи, работа по проекти; актуализиране и осъвременяване на преподаването на немски език;  чуждоезиковият лексикален фонд - англицизми, неологизми, заемки, чуждици и тяхната социолингвистична функция и др.; същност и практика на двустранния  превод немски - български
Допълнителни изследователски интереси в областта на: немскоезичната преса, изследване на новите езикови в масовите немски медии, особености и тенденции
Възможности за експертиза в областта на: двустранен превод  немски - български
Преподавателски интереси в областта на: учебни практики в преподаването на немски език; превод на материали от различни тематични области на езика
Образование: 
1976 г. - средно образование, гр.София, 91 немска езикова гимназия
1981 г. - висше образование, гр.София, СУ ”Кл.Охридски”,  специалност „Немска филология“,  втора специалност „Италиански език“
По-важни публикации:
Статии:
„Словният фонд на съвременния немски език”,сп.ЧЕО, 1990г.                                                 - „Езикът на младежта”, сп.ЧЕО, 1992г.
„Англицизмите в съвременния немски език”, сп.ЧЕО, 1994г.
„Езикът на субкултурите в съвременния немски език”, сп.”Проблеми на социолингвистиката”,1998г.
„ Пpисъствието на англицизмите в езика на съвременната немска преса като функция от текста”, годишник на НБУ,2004г.
„Работа по проекти в обучението по немски език”, годишник на НБУ,2005г.
„Lernerorientierte Spracharbeit oder Projektarbeit im DaF-Unterricht” Зимна школа ,НБУ,2006г.
„Spiele im DaF“, сп.ЧЕО, 2009г
„Wie können wir den Unterricht effizienter und interessanter machen.Unterrichtsgestaltung mit ASPEKTE B2“, изд. сборник проф.Грозева, 2014г.
„Weitere Ansätze und ihre Anwendung im Deutschunterricht, Stufe B2“, под печат за сборник проф.Китова 2015г.