ДепартаментЧужди езици и култури

Преп. Десислава Давидова (италиански ез.)

Преп. Десислава Давидова (италиански ез.)

 

e-mail: ddavidova@nbu.bg

 

Име: преп. Десислава  Ангелова Давидова

e-mail: ddavidova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Научна степен: докторант към ДП „Лингвистика и теория и практика на превода“ от ноември 2014 г.

Основни изследователски интереси в областта на: Съпоставително езикознание, синтаксис на подчинените отстъпителни изречения в италиански и български език. 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Практическа италианска граматика, практически италиански език

Преподавателски интереси в областта на: практически италиански, културата на Италия.

Образование:
1998 - Магистърска степен; СУ „Св. Климент Охридски” – 1998 г.

По-важни публикации:

 "Неизвестно есе на Енрико де Губернатис", Алманах за литература и изкуство "Света  Гора", В.Търново, 2006

Статии:
Някои аспекти в изразяването на категорията неопределеност в италиански и български език– национална междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие”,  НБУ, 2009.
Българските наречия за начин и техният италиански превод в   „Бай Ганьо” от А.Константинов –  юбилеен сборник  в чест на проф. Мария Грозева-Минкова на департамент „Романистика и Германистика”, НБУ,  2014
Някои семантични особености на италианските подчинени отстъпителни /експлицитни/ изречения  и съответните изречения в български език или нарушената връзка причина следствие - списание ЧЕО,бр. 4-5, 2010
Някои особености на отстъпителните съюзи и отстъпителното отношение в български и италиански език - списание ЧЕО,  бр.5, 2011
Езиковият израз  на фантастичното  и на хиперболата в  разкази на Радичков  и техният превод на италиански език.  – годишник на департамент „Чужди езици и литератури” – 2009, нбу
Поглед към някои употреби на простото деепричастие (gerundio semplice) в италиански език в съпоставителен план с български език - годишник на департамент „Чужди езици и литератури” – 2009, нбу
Многофункционалността на съюза anche se  в сравнителния контекст между български и италинаски -  в очакване на публикуване в годишник в чест на доц.д-р нели раданова  на департамент „Романистика и германистика”, нбу
Участие с доклад на тема: „Изразяване на усилието при италианския отстъпителен съюз per quanto  в превода му от и на български език – Научна конференция „Хуманитарните науки днес” – 15-16.11.2014, народно читалище възраждане, софия

Творчески изяви:
Участие в семинар  „4 voice colors“ , организиран от Италиански Културен Институт, La voce.net,  в сътрудничество с НБУ, октомври 2012