ДепартаментЧужди езици и култури

Гл. ас. д-р Венета Сиракова (испански ез.)

Гл. ас. д-р Венета Сиракова (испански ез.)

 

e-mail: vsirakova@nbu.bg

 

Име:  Гл. ас. д-р Венета Сиракова
e-mail: vsirakova@nbu.bg
Академична длъжност: главен асистент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: преводозанието
Допълнителни изследователски интереси в областта на: испаноамериканската литература, чуждоезиковото обучение
Възможности за експертиза в областта на: писмения превод, преводознанието, чуждоезиковото обучение
Преподавателски интереси в областта на: преводознанието, чуждоезиковото обучение
Образование: 
1984 г.  – СУ „СВ. Кл. Охридски”, испанска филология, втора специалност – руски език, специализация по испаноамериканска литература
Членство в организации: Съюз на преводачите в България
Участие в национални и международни проекти:
2008-2012 г. - Член на националната комисия за изготвяне на тестовите задачи за държавния зрелостен изпит по испански език.
2007-2015 г. - Член на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по испански език.
По-важни публикации:
Статии и студии:
“Representantes jóvenes de la narrativa cubana a finales de los 70 e inicios de los 80. Temas y personajes de sus obras”. // Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, т. 1, Грозданова, Л. (ed.). София: НБУ, ИЧС, сп. „Чуждоезиково обучение”, 1996, 113-118. // Годишник на департамент „Чужди езици и литератури” на НБУ, 2001. 
“Индиански Великден или един по-различен поглед върху мексиканската душевност в романа на Росарио Кастелянос „Среднощна литургия”. // Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, т. 3, Стефанова, П. (ed.). София: Издателство на НБУ,  2002, 93-96. ISBN 954-535-266-3
“La maternidad fracasada: la nada entre el deseo de dar vida y la muerte. El impacto psicológico de la esterilidad en dos personajes literarios femeninos: Yerma y Catalina Díaz Puiljá”. // Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, IV ч., Стефанова, П. (ed.).  // Годишник на департамент „Чужди езици и литератури”на НБУ, 2003. София: Издателство на НБУ.
“Генезисът на илюзорна идентичност в стихотворението «Песен за бездетната жена» на Дулсе Мария Лойнас”. // Език, литература, култура. Годишник на департамент «Чужди езици и литератури» на НБУ, т. VI, 2005. София: Издателство на НБУ. ISBN 9545353806
 “La ausencia de la figura del hijo real en el poemario ‘Tala’ de Gabriela Mistral”. // Чуждоезиково обучение, год. XXII, 3. София: Министерство на образованието и науката, 2006, 52-60. ISSN 0205-1834
 “El tema de la maternidad frustrada en el poemario ‘Desolación’ de Gabriela Mistral”. // Чуждоезиково обучение, год. XXIII, 4.  София: Министерство на образованието и науката, 2007, 80-91. ISSN 0205-1834
 “Poesía maternal y poesía para niños. Voces poéticas femeninas de Hispanoamérica”. // За човека и езика. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2007, 563-578. ISBN 9789540725345
“Романът ‘Обитаваната жена’ на Джоконда Бели: между феминизма, еротизма и социалната справедливост”. // Чуждоезиково обучение, год. XXV, 3, Стефанова, П. (ed.).  София: Министерство на образованието и науката, 2009, 38-45. ISSN 0205-1834
“Темата за майчинството във философския феминизъм на Росарио Кастелянос”. // Чуждоезиково обучение, год. XXV, № 5, Стефанова, П. (ed.).  София: Министерство за образованието, младежта и науката, 2009, 91-102. ISSN 0205-1834
 “Автореферентност в романите «Балун Канан» и «Среднощна литургия» на Росарио Кастелянос”. // Език и литература. Филологически погледи оттатък Пиринеите, бр.1-2, 2010, 131-137. ISSN 0324-1270
 “Биографичен подход в тълкуването на мита за майчинството в поезията на Габриела Мистрал”. // Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ, 2010 г. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: <http://ebox.nbu.bg/cel2/lit03.html>.
 “За приспивната песен, кръвта и превода на едно различно стихотворение”. // Чуждоезиково обучение, год. XXVII, № 4. София, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, 2011, 16-24. ISSN  0205-1834
 “Темата за майчинството в женската литература на Испаноамерика до средата на ХХ век”. // Годишник на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ, 2011 г. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: <http://ebox.nbu.bg/forlen11/view_lesson.php?id=20>.
 “Габриела Мистрал на български език: поетичен сборник „Вода и хляб“. // Годишник 2011-2012 г. на департамент „Чужди езици и литератури“ на НБУ. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: <http://ebox.nbu.bg/for12/index2.php?id=ne3/Pages%20from%20godishnik%20dpt%20CHEK-2011-2_%20total_final-3.pdf>.
 “Методи, стратегии и техники в превода - приносът на испаноезичното преводознание”. //Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. П. Стефанова. София: Издателство на НБУ, 2013, 323-336. ISBN 978-954-535-764-0
“За похватите в превода: опит за описание” (в съавторство със Ст. Мичев). // Времената отлитат, написаното остава! Изследвания в чест на доц. д-р А. Леви. София: Издателство на НБУ, 2013, 61-94. ISBN 978-954-535-758-9
Автореферат на дисертационен труд на тема: “(Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал (темата за майчинството)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.16. Теория и практика на превода, 54 стр., 2013. [Онлайн ресурс]. Достъпен чрез: <http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/romanistika/doctors/Avtoreferat_V_Sirakova.Pdf>.
 “За превода на някои метафорични конструкции в поезията за деца на Габриела Мистрал”. // Езикът: наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. София: Издателство на НБУ, 2014, 342-350. ISBN 978-954-535-810-4
 “В сянката на Габриела Мистрал. Идеите за майчинството в ранната поезия на Росарио Кастелянос”. // Мислене, език, реч. Изследвания в чест на проф. дфн Евгения Вучева. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 298-306. ISBN 978-954-07-3757-7
 “Приспивни и хороводни песни на Габриела Мистрал”. // Отвъд думите. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алварадо. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, 117-127.  ISBN 978-954-07-3881-9
 
Учебници и помагала:
Paso a Paso (А1). Испански език за българи. София: Везни–4, 2008 (в съавторство със Ст. Мичев). ISBN 978-954-9977-33-2
Paso a Paso (А1+). Испански език за българи. София: Везни–4, 2009 (в съавторство с Д. Янева, Ст. Мичев). ISBN 978-954-9977-38-7
Paso a Paso (А2+). Испански език за българи. София: Везни–4, 2009 (в съавторство със Ст. Мичев). ISBN 978-954-9977-40-0
Anímate. 155 примерни тестови упражнения за олимпиадата по испански език, 8-12 клас. София, Колибри, 2014 (в съавторство с Р. Данон, Д. Кох-Кожухарова, М. Маринкова, Ст. Мичев). ISBN 786191504299

Обществена дейност:
2006-2009 г. – Директор на програма „Испанистика“ в НБУ