ДепартаментЧужди езици и култури

Гл. ас. д-р Станислав Богданов (англ. ез.)

Гл. ас. д-р Станислав Богданов (англ. ез.)

e-mail: stanbogdanov@nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: електронно обучение и АВИТО, приложение на ИКТ в обучението, педагогическа ползваемост, подготовка на преподаватели, превод и локализация, методика на ЧЕО

Допълнителни изследователски интереси в областта на: електронно обучение и АВИТО, приложение на ИКТ в обучението, педагогическа ползваемост, подготовка на преподаватели, превод и локализация, методика на ЧЕО

Възможности за експертиза в областта на: електронно обучение и АВИТО, приложение на ИКТ в обучението, педагогическа ползваемост, подготовка на преподаватели, превод и локализация, методика на ЧЕО

Преподавателски интереси в областта на: електронно обучение и АВИТО, приложение на ИКТ в обучението, педагогическа ползваемост, подготовка на преподаватели, превод и локализация, методика на ЧЕО, лингвистика, педагогика

 

ResearchGate profile Stan Bogdanov Профил в Researchgate.net

Academia.edu Profile Stan Bogdanov Профил в Academia.edu

Google Scholar profile Stan Bogdanov Профил в Google Scholar

ORCID profile Stan Bogdanov Профил в ORCID

ResearcherID Thomson Reuters profile Stan Bogdanov Профил в ResearcherID Thomson Reuters

Mendeley profile Stan Bogdanov Профил в Mendeley

Verified Reviewer at Publons Verified Reviewer at Publons

LinkedIn profile Stan Bogdanov Профил в LinkedIn

 

Образование:

2013 г. - висше, доктор, НБУ - Методика на обучението по съвременни езици - английски

2002 г. - висше, магистър, НБУ - Менторинг в ЧЕО

1999 г. - висше, бакалавър, НБУ - Педагогика на обучението по чужд език - английски

 

Членство в организации:

Член на редакционната колегия на списание Teaching English with Technology - TEwT (ISSN 1642-1027)

Член на БАПА IATEFL-Bulgaria (Българска асоциация на преподавателите по английски език)

 

Участие в национални и международни проекти:

24-28 юни 2013 - IC3T (Information and communication technology for teachers and trainers) Study Visit, НБУ и European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) - Организация и обучение (координатор, модератор и лектор) с участници от Ирландия, Великобритания, Италия, Испания, Австрия, Гърция, Турция, Естония, Полша, Румъния

“Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода” АД по договор №ESF 2116-01-11019” - Разработване на програми за дистанционно обучение по английски език, методика за провеждане на ДО по английски език, обучение по английски език.

“Провеждане на обучение по счетоводство и контрол и финанси за целите на дейността на звената за последващ контрол в Агенция „Митници” и обучение по английски език за целите на работата на служителите от звената за последващ контрол с митническо законодателство на Европейския съюз”.

„Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация „учител по чужд език“, „детски и/или начален учител“, „учител по информатика и информационни технологии” или за придобиване на професионална квалификация „учител” с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си”.

Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители по изпълнение на проект “Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”.

Обединена българска банка АД - обучение по юридически английски език - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (юридически).

Обединена българска банка АД - обучение по финансов английски език - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (финансов).

Обучение по юридически английски език на служители от Агенция по вписванията Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (юридически).

“Участие на администрацията на РА, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в специализирани курсове на обучение, езикови и компютърни обучения, допълнителна квалификация и др.” - Обучение

“Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 - Обучение на общ и специализиран език (английски).

“Езиково обучение-проект по Цел 7, Мярка 2 от НИП 2007-2009 на Инструмента Шенген”- 2009/2010 - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език и учебни материали.

Обучение по комуникативен английски език на служители от Народното събрание на Република България – Обучение по английски език.

Обучение на служители от Висша касационна прокуратура - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (юридически).

 

По-важни публикации:

Книги:

Bogdanov, S. (2013). Hacking Hot Potatoes: The Cookbook. НБУ, София ISBN 9789545357695

 

В съавторство:

Джалев, Л. и Богданов, С., (2013). Две гледни точки към педагогическата ползваемост на електронни дидактически материали. Lulu Press Inc. Raleigh, N.C. ISBN 9781304015662

 

Учебници и помагала:

Bogdanov, Stanislav, G. (2010). "EU and Schengen: English for Border Police" - Students book, Teacher's book, Test booklet and Audio CD., ЦЧЕ, НБУ, София

British Council, The и ДИУУ (2006) “Materials and Methodology for Primary English Teaching” (Resource pack), София

Статии в списания:

Bogdanov, S. (2013). One-time treatment for incidental vocabulary learning: Call for discontinuation. Teaching English with Technology, 13(2), pp. 75-82, ISSN 1642-1027, http://tewtjournal.org

Bogdanov, S. (2011). Developing effective online materials. In: HotPot mini-Moots: Mini-conferences for the HotPot, QuizPort and TaskChain modules for Moodle, 23 August 2011, Paris, France. НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/772

Богданов, С. (2011). Педагогически изисквания при разработване на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished) НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/790

Bogdanov, S. (2006). FEED my RSS: Using RSS Feeds in Writing Classes. Teaching English with Technology, (6)4, ISSN 1642-1027 http://tewtjournal.org

Bogdanov, S. (2004). Screen Recording Software: Comparative Review. Teaching English with Technology, 4(1), ISSN 1642-1027 http://tewtjournal.org

Съставител

Богданов, С. (2014). (съст.) Традицията като вдъхновение: Сборник с доклади от десетата юбилейна Зимна школа на департамент “Англицистика”. Нов български университет, София, http://www.englishstudies.nbu.bg/download/departamenti/anglicistika/Publikacii/tradiciyata-kato-vdahnovenie.pdf

Статии в сборници:

Bogdanov, S. (2013). On Transcribing, Subtitling and the By-product of Language Learning in Training Translators. In: Индустрия перевода. ПНИПУ, Пермь, Руска Федерация, pp. 93-97. ISBN 9785398010459 НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/1784

Bogdanov, S. (2013). Group Differences in the Evaluation of Pedagogical Usability of eLearning Materials (под печат)

Bogdanov, S. (2013)., Latent Structures of Teachers and Students in Evaluating the Pedagogical Usability of E-Learning Materials for Language Use (под печат)

Bogdanov, S. (2013). Pedagogical uptake of technology in e-learning for languages: the case of NBU Moodle. In Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова. Нов български университет, София. pp. 178-188, ISBN 9789545357640, НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/785

Bogdanov, S. (2005). From Studying to Teach to Learning to Teach: A Self-assessment Approach in Mentoring Primary Student Teachers. In: Език, литература, култура: Годишник на Департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 217-224. ISBN 9545353806, НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/81

 

Обществена дейност:

Помощник-редактор на списание English Studies at NBU, Издание на департамент „Англицистика”, Нов български университет, София – http://esnbu.org

 

 

Stan Bogdanov 2013 - Pedagogical Usability in eLearning Materials Development from WinterSchool @ NBU on Vimeo.

Педагогическа ползваемост при разработването на електронни дидактически материали.
(докторантска секция)