ДепартаментЧужди езици и култури

гл. ас. д-р Милен Шипчанов (френски ез.)

гл. ас. д-р Милен Шипчанов (френски ез.)

 

e-mail: mshipchanov@nbu.bg

 

Име:  гл.ас. д-р Милен Шипчанов
e-mail: mshipchanov@nbu.bg
Академична длъжност: главен асистент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на:  френския език, методиката на преподаване на чужди езици – френски, преводознание, нови технологии в обучението и превода
Възможности за експертиза в областта на: обучение по френски ези
Образование:  
2011-2013 Докторантура: Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол), Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по френски език, Защитена на 25.03.2013
2000-2002   Institut Français, Sofia, Bulgarie, Курс за квалификация «Компютри в обучението по френски език»

1998 Agence de la Francophonie, Université Bordeaux II, Bordeaux, France, Стаж квалификация «Интернет в ЧЕО», Система за дистанционно обучение VIFAX
1987 09-12 Centre International d’Etudes Pédagogiques, Sèvres, Paris, France, Следдипломна квалификация «Компютри и мултимедия в ЧЕО»
1987 Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Факултет Западни филологии, Следдипломна квалификация «Компютрите в обучението по чужд език»
1975-1979  Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Факултет Западни филологии, Специалност Френска филология (втора специалност Български език и литература), , Дипломa No 090426 / 26.04.1980
Участие в национални и международни проекти:
Министерство на образованието, младежта и науката, Проект № BG051PO001-3.1.03-0001, „Квалификация на педагогическите специалисти“, Тема на обучението: „ Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”, август-2013-юни 2014
Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 BG051PO001 - 3.3.07-0002 „Студентски практики”, юни 2013-септември 20141995 г.

По-важни публикации:
Шипчанов М. Компютърни програми в чуждоезиковото обучение. - Сп. "Чуждоезиково обучение" No 6, 1988 г.
Шипчанов М. ,Бръмбарова А. Специализирано езиково обучение на медици с помощта на персонален компютър.,  Сп. "Чуждоезиково обучение" No 4, 1989 г.
Шипчанов М., Томова Сн., Трифонова Р. Програмирано обучение. тема: Водата - основа на живота. Материали от VIII Общоинститутски преглед на ТНТМ, Правец 31.10.-1.11.1989 г.
Шипчанов М.,, Христов  Мл. J.Kelemen - De la langue au style (рецензия), сп. "Съпоставително езикознание" No 6, 1989 г.
CHIPTCHANOV M. Word Processing Programs in Foreign Language Learning. In “Theorie und Praxis”. Institut für Sprachintensivausbildung (ISIA), Brandendurg-Plaue / Berlin / Sofia, No 1, 1990.
Шипчанов М.,. et al. Обобщение на понятието “изомерия” чрез използване на универсален тип компютърна програма.  В колектив с И. Барановска, К. Янкулова, М. Кабакчиева, Р. Трифонова. II Национална конференция с международно участие “Компютъризация в обучението по химия”, Враца 4-6.10.1990 г.
Шипчанов М.,. et al. Ергономични и технологични изисквания към ППС по химия. В колектив с В. Табакова, В. Томова, Хр. Георгиева. II Национална конференция с международно участие “Компютъризация в обучението по химия”, Враца 4-6.10.1990 г.
Шипчанов М.,. et al. Вариант на преподаване на темата “Скорост на химичните реакции чрез използване на персонален компютър в групи с медицинска насоченост”. В колектив с И. Барановска, К. Янкулова, Р. Трифонова, М. Кабакчиева. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 10.11.1990.
Шипчанов М.,. et al. Програма 1 - Химични елементи - функции в човешкия организъм. В колектив с Р. Трифонова, В. Табакова, Сн. Томова. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 10.11.1990.
Шипчанов М., Текстообработващи програми в чуждоезиковото обучение. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 3, 1991.
Шипчанов М., Автентичните видеоматериали в обучението по френски език, 1-ва част. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 6, 1991.
Шипчанов М., Автентичните видеоматериали в обучението по френски език, 2-ра част. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, 1992.
Dupré La Tour, de Selins, Premiers exercices de grammaire; De Salins, Dupré La Tour, Nouveaux exercices de grammaire; De Salins, Dupré La Tour, Exercices de grammaire - perfectionnement, Hatier. Рецензия в сп. “Чуждоезиково обучение”, No 2, 1992.
Шипчанов М., Компютърни лингводидактически игри. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 5, 1992.
Шипчанов М., Reboulet, Malandain, Verdol, Rendez-vous en France. Le Livre Ressource, Hachette. Рецензия в сп. “Чуждоезиково обучение”, No 6, 1992.
Шипчанов М., Аудиоматериалите в обучението по чужд език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 3, 1993.
CHIPTCHANOV M. Evaluation sur ordinateur. In “Fréquences francophones” No 2, 1994.
Шипчанов М. ,Бръмбарова А. Обучението в специалността Приложна лингвистика - цели и контрол. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, 1994.
Шипчанов М. Съветът на Европа и новите технологии в чуждоезиковото обучение. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 2-3, 1994.
Шипчанов М. ,Бръмбарова А. Приказките в ранното обучение по чужд език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 5-6, 1994.
Шипчанов М. Мултимедия в чуждоезиковото обучение. В сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, ИЧС/НБУ/сп. “ЧЕО”, София, януари-юли 1996.
Шипчанов М., Георгиева доц.д-р М. Компютърен анализ на текстове. В сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, ИЧС/НБУ/сп. “ЧЕО”, София, януари-юли 1996.
Шипчанов М. Компютърни програми за обработка на текстови корпуси. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 2 , февруари 1996.
CHIPTCHANOV M. Les documents authentiques sonores dans la classe de langue. Fréquences Francophones, No 1, 1996.
 Компютърни програми за чуждоезиково обучение. Сп. PC & Mac World, брой 1, 1997 г.
Шипчанов М. Четенето и новите технологии в чуждоезиковото обучение. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, февруари 1998.
Шипчанов М. Системата VIFAX в обучението по френски език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 3, 1999 г.
Шипчанов М. Модерни технологии в чуждоезиковото обучение. В сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, НБУ, Департамент по съвременна и приложна лингвистика. издателство “Летера”,  София, 1999 г.
Шипчанов М. Internet и обучението по френски език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 6, 1999.
CHIPTCHANOV M. Analyse du site "La cinquième" , Analyse du site "Funambule" et Analyse pédagogique du site "http://www.ambafrance.bg".- Fréquences Francophones, No 1, 2000.
Шипчанов М. Компютърът в обучението по превод. Сп. “Чуждоезиково обучение”,  No 1, 2001.
Шипчанов М. Видеото в ранното чуждоезиково обучение. В Юбилеен сборник “Език, литература, култура”, Департамент “Приложна лингвистика”, НБУ, София 2004.
Шипчанов М. Компютърът в чуждоезиковото обучение (анализ на анкета). В Сборник на Департамент “Приложна лингвистика”, НБУ София 2005.
Шипчанов М. Компютърни системи в превода. В Сборник “Езиков свят”, Том 2, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Филологически факултет, Благоевград 2006 г.
Шипчанов М., Филмовият превод и подготовката на преводачи, Сборник на Департамент Чужди езици и култури № 7, НБУ, 2009, (15 стр) .
Шипчанов М., Преводачески софтуер, в Сборника на Департамент Чужди езици и култури № 8, НБУ, 2010, 32 стр.
Шипчанов М., Педагогическа медиация с персонален компютър в ранното ЧЕО, сп. „Чуждоезиково обучение”, 6, 2010.
Шипчанов М., Филмите като автентичен документ в чуждоезиковото обучение, Научен архив на НБУ, април 2012.
Шипчанов М., Компютърът в ЧЕО – нагласи и мотивация. Анализ на анкета, август 2012, Научен архив на НБУ, август 2012.
Шипчанов М.,  Разработване на дигитализирани учебни материали в чуждоезиковото обучение,  сп. Чуждоезиково обучение, книжка 5, година XLI, 2014 - стр. 542
Шипчанов М.,  Принципи на практическото разработване на дигитализирани учебни материали в чуждоезиковото обучение  ; сп. Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XLI, 2014 - стр. 677

Творчески изяви:
Преводи
Ученическа енциклопедия “Цялата Вселена”, от брой 71 до 84, 300 страници, Изд. Фабри Прима Едитори, 2004-2005 г.
Жак Сегела, Имало едно време избори… Изд. Panorama.bg (Ивидим), София, 2005.
Hristo Haritonov, Galia Tchohadjiéva, Svétozara Râtséva. Arbanassi. Borina, Sofia 2005 (под печат).
Prof. Nikolai Ovtcharov. Perpérikon. La civilisation des hommes des roches. Borina, Sofia 2005.
Plamen Pavlov. La Bulgarie–foyer de la civilisation européenne.Borina, Sofia 2005(под печат).
Collectivité. Koprivchtitsa. (Petite) Borina, Sofia 2005.
Collectivité. Koprivchtitsa. (Grande) Borina, Sofia 2005.
Eglise de Boyana, Ed. Borina, Tchéquie, 2006.
Atanas Orachev, Antoniy Handjiyski. Bulgarie Pays de trésors, Ed. Borina, Tchéquie, 2006.
Tombeau de Kazanlak, Ed. Borina, Tchéquie, 2007.
Repenser la tolérance en contexte multipolaire, Изток-Запад, София, 2007.
Bulgarie Berceau de la civilisation européenne, Ed. Borina, Tchéquie, 2008.
Жил Липовецки, Парадоксалното щастие, Рива, София, 2008.
L'Ecriture bulgare, Ed. Borina, Tchéquie, 2008.
Al. Antobov, V. Antonova, Histoire de la Bulgarie, Ed. "May 1991" SAU, 2008.
Pavel Sotirov. Les monastères bulgares, Ed. "May 1991" SAU, 2008
Maryn Varbanov, Ed. Borina, Tchéquie, 2008.
Dessislava Andrééva. Kazanlâk – huit mille ans d'hitoire ancienne, Ed. Borina, Tchéquie, 2009.
Evtimka Dimitrova. Kazanlâk – temples et tombeaux thraces, Ed. Borina, Tchéquie, 2009.
Les Monastères en Bulgarie, Ed. Borina, Tchéquie, 2009.
Plamen Pavlov. La Bulgarie et les Bulgares. Histoire abrégée. Ed. Borina, Tchéquie, 2009.
Plamen Pavlov. La Bulgarie – berceau de la civilisation européenne. Ed. Borina, Tchéquie, 2009.
Le Monastère de Rila (brochure). Ed. Borina, Tchéquie, 2010.
Елена Ерата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие. Критичен речник на феминизма. Център за изследвания и политика за жените. София, 210, 410 стр.
Пиер д’Еспаня. Преди клането. Роман за съвременна Македония. Издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010.
La Vallée des Roses. Ed. Borina, Tchéquie, 2011.
Kossio Zarev, Kazanlak – Le musée de la Rose, Ed. Borina, Tchéquie, 2011.
Plovdiv. Ed. Borina, Tchéquie, 2011.
Сулаж Фр., Естетика на фотографията. Загубата и оставащото. Institut Français et Издателство на НБУ. София 2012.
Téofana Matakiéva-Lilkova, Bulgarie – Les icônes et leur force miraculeuse, Ed. Borina, Tchéquie, 2012
Валери Шафер, Ерве льо Кроние. Неутралността на Интернет. Един залог на комуникацията. НБУ – Френски Институт България – Министерство на външните работи и  европейските въпроси Франция – София, 2013.
Viara Kandjeva, Antoniy Handjiyski, La Bulgarie multicolore, Ed. Borina, Tchéquie, 2012.
Diana Guergova, Présents d'or de Svechtari, Ed. Borina, Tchéquie, 2013.
Усиленият човек, съст. Едуар Клайнпетер, Institut Français et Издателство на НБУ. София 2014
Интернет и политика, съст. Александр Кутан, Institut Français et Издателство на НБУ. София 2014
Тири Ком, Жил Руе. Микроикономически подход. Institut Français et Издателство на НБУ. София 2014.
Mariana Trifonova, Bulgarie Trésors de la peinture médiévale XIe-XVe s. Ed. Borina, Tchéquie, 2014
Кристоф Асанс, Управление на мрежи. Institut Français et Издателство на НБУ. София 2015