ДепартаментЧужди езици и култури

Гл. ас. д-р Магдалена Караджункова (испански ез.)

Гл. ас. д-р Магдалена Караджункова (испански ез.)

 

e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg

 

Име:  гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, лексикология, теория и практика на превода

Допълнителни изследователски интереси в областта на: лексикография, лексикология и фразеология, езикознание: словообразуване

Възможности за експертиза в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, лексикология, теория и практика на превода

Преподавателски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, лексикология и фразеология

Образование: 
2009 г. : Научно-образователната степен „доктор” по направление 1.3. Педагогика на обучението по испански език. Мадридски университет „Комплутенсе”, Филологически факултет, Департамент по испански език, теория на литературата и сравнително литературознание (Дисертационен труд на тема „Преподаването на испанската лексика на учащи се с майчин език български: методика и практика. Речниковият запас в часа по испански език като чужд” с научен ръководител проф. д-р Хесус Санчес Лобато)
1988 г.: Специалист по испанска филология и учител по испански език и литература; Специализация: Преводаческа; II специалност: Български език и литература; Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФКНФ

Участие в национални и международни проекти:
2011 г. : Междууниверситетска конференция на тема „Образ, действителност и възприемане на Испания по света”, организирана от НБУ и Университет „Крал Хуан Карлос”, Мадрид, Испания.  Презентация -  „Присъствието на Испания в България посредством процеса на преподаване и изучаване на испански език” (оригинал на испански език)
2007 г.: Трети форум на преподавателите по испански език като чужд,
Университет във Валенсия, Филологически факултет, Испания  /Презентация - „Практически опит от преподаването на испанската лексика в часовете по испански език като чужд въз основа на дидактическа единица, озаглавена „Храна и напитки” (оригинал на испански език)/

По-важни публикации:
„Теоретични принципи за процеса на усвояване на чужди езици” (оригинал на испански език)
Статия, публикувана в юбилейния сборник  „Отвъд думите” (“Más allá de las palabras”), посветен на 70-тата годишнина на Рафаел Алварадо, Издателството на СУ „Св. Климент Охридски”, 2014 г., ISBN: 978-954-07-3881-9
 „За предлозите  por и para в испански език” (оригинал на испански език)
Статия, публикувана в юбилейния сборник „Езикът наука и практика” по повод 65-тата годишнина на проф. Мария Грозева-Минкова д.н., Издателство на НБУ, 2014 г., ISBN: 978-954-535-810-4
 „За процеса на преподаване и усвояване на испанската лексика от български ученици и студенти (основни изводи от резултатите от изпълнението на  лексикални задачи и упражнения в анкета)” (оригинал на испански език)
Статия, публикувана в „Традицията като вдъхновение” - Сборник с доклади от десетата юбилейна Зимна школа на департамент „Англицистика”, Издателство на НБУ, 2014 г., ISBN: 978-954-535-822-7
 „Времената отлитат, написаното остава”
Резензия-представяне на юбилейния сборник „Времената отлитат, написаното остава” в чест на доц. д-р Ани Леви,  Издателство на НБУ, 2013 г., ISBN: 978-954-535-758-9.
Рецензията е публикувана в научното списание „Чуждоезиково обучение”, год. XLI, кн. 4, 2014 г., Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”, ISSN: 0205-1834
Габриел Гарсия Маркес и испаноамериканският свят (Литературата в часа по Испански Език като Чужд) (оригинал на испански език)
Примерна урочна единица, раздел „Методика на чуждоезиковото обучение”, Юбилеен сборник „Времената отлитат, написаното остава!”, посветен на доц. д-р Ани Леви, НБУ, 2013, ISBN: 978-954-535-758-9
Преподаването на испанската лексика на учащи се с майчин език български: методика и практика. Речниковият запас в часа по испански език като чужд. (Научен ръководител: проф. д-р Хесус Санчес Лобато, Мадридски университет „Комплутенсе”).
Докторска дисертация, защитена на 05.03.2009 г. в Мадридски университет „Комплутенсе”
Публикувана на електронната страница на Мадридски университет „Комплутенсе”: http://eprints.ucm.es; ISBN: 978-84-692-6026-5
Практически опит от преподаването на испанската лексика в часовете по испански език като чужд въз основа на дидактическа единица, озаглавена „Храна и напитки” (Под ръководството на проф. д-р Хесус Санчес Лобато, Мадридски университет „Комплутенсе”)
Презентация, представена на ІІІ Форум на Преподавателите по испански език като чужд, проведен във Филологически факултет на Университета във Валенсия - 24.02.2007 г. Публикувана на електронната страница на Университета във Валенсия: http://www.uv.es/foroele; ISSN: 1886-337X


Обществена дейност:
2014 - 2015 : Член на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по испански език за учебната 2014-2015 г.
2013 - 2015 : Съставител на юбилеен сборник „В началото бе словото” по повод 65-тата годишнина на проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева (под печат)
05 / 2013:  Модератор на представяне на юбилейни сборници на Департамент „Германистика  и романистика” - „Времената отлитат, написаното остава”, Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви; „Чуждоезиковото обучение днес”, Юбилеен сборник по повод 65-тата годишнина на проф. д.п.н. Павлина Стефанова
       05 / 2013: Участник в организацията и провеждането на изпита DELE, ниво B2, сесия - май 2013
       2012 - 2013: Съставител на юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ани Леви „Времената отлитат, написаното остава”
       05 / 2012 : Оценител на изпитните работи за държавните зрелостни изпити по испански език
       11 / 2011:  Участник в организацията и провеждането на изпита DELE, ниво B2, сесия - ноември 2011