ДепартаментЧужди езици и култури

Доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева (англ. ез.)

Доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева (англ. ез.)

e-mail: sgjuzeleva@nbu.bg

Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: Приложна лингвистика, Методика на чуждоезиковото обучение, Професионална подготовка на учителите по чужд език, Методи на педагогическите изследвания (вкл. и научноизследователска работа в процеса на преподаване), Разработване на учебни материали и материали за развиване, проверка и оценка на комуникативната компетентност, Развиване на чуждоезикова и междукултурна комуникативна компетентност, Английски език за академични цели, Английски език чрез литературни текстове
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Контрол на качеството в сферата на образованието, Разработване на учебни програми за изучаване на чужд език и методическа квалификация на учителите, Стандарти за оценяване подготовката на учителите по чужд език, Развиване на генеративни умения за изучаване на чуждия език, Анализ на текста
Възможности за експертиза в областта на: Приложна лингвистика, Развиване, проверка и оценка на комуникативната компетентност по английски език, Методика на чуждоезиковото обучение, Професионална подготовка и допълнителна квалификация на учителите по чужд език, Контрол на качеството в сферата на образованието (вкл. разработване, рецензиране и експертна оценка на учебни курсове / програми и на учебни материали)
Преподавателски интереси в областта на: Развиване на чуждоезикова и междукултурна комуникативна компетентност, Английски език за академични цели, Английски език чрез литературни текстове, Практическа граматика на английския език, Приложна лингвистика, Методика на чуждоезиковото обучение, Професионална подготовка на учителите по чужд език, Методи на педагогическите изследвания и формиране на умения за научноизследователска работа в процеса на преподаване

 

 

Образование:

2000 г. - Доктор по шифър 05.07.03 / Педагогически науки, Методика на обучението по чужд език, ВАК и Научна лаборатория по приложна лингвистика - ИЧС, гр. София, тема на дисертационния труд: “Оценяване на аргументативен тип есе в английския и българския език”, 191 с.

1994 г. - Магистър по философия (MPhil) в областта на английския език и приложната лингвистика, Университета Кеймбридж, Научноизследователски център по английски език и приложна лингвистика, Великобрритания

1991 г. - Магистър, Английска филология, СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ

 

 

Членство в организации:

БАПА – българската асоциация на преподавателите по английски език (клон на IATEFL, международната асоциация на преподавателите по английски език)

IATEFL The international association of teachers of English as a foreign language (международната асоциация на преподавателите по английски език в Европа)

SEETA South European English Teachers’ Association (асоциация на преподавателите по английски език в Южна Европа)

TЕSOL – Teaching English to Speakers of Other Languages (международна асоциация на преподавателите по английски език като чужд в Америка)

ОПТИМА българската асоциация за качествени езикови услуги (клон на международната асоциация EAQUALS [The European Association for Quality Language Services]-ALTE [The Association of Language Testers in Europe])

 

 

Участие в национални и международни проекти:

“Academic Teaching Methods and Modernisation of the Curriculum (University Didactics)” – квалификационен курс към Университета на Рейкявик, Исландия и Open University

“Take Two – Europe” – европейски образователен проект в рамките на програма Коменски за “Учене през целия живот

“Студентски практики” – национален образователен проект BG 051PO001-3.3.07-0002,

“За по-качествено образование” – по схема BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”

“Нов шанс за успех” – национален проект на МОН за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми за задължителна подготовкапо Английски език за целите на обучението на възрастни

“QualiTraining at grassroots level” [2008-2011] - международен проект на Европейския център за съвременни езици в Грац, Австрия

“The Multilingual Toolkit for European Mobility - MULTEMO” - международен проект по програма Леонардо на ЕС

“Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи – английски език, ЗП”

“Специализирано обучение по чужд език [равнище С1] с цел разработване на учебни планове и програми и провеждане на научно-изследователска дейност”

“European Survey on Language Competences” - пан-европейското изследване на качеството на изучаването на чужд език в средното образование (проект на МОМН)

“Innovative Practice in Adult Language Education” – европейски образователен проект по програма Грундтвиг за “Учене през целия живот” на ЕС

“English Profile – The South-East European Network” (The English Profile Network for developing Reference Level Descriptions for English as a foreign language as part of CEF) – международен проект за разработване на съдържателния профил на Европейската езикова рамка за английски език

“Подготовка на служителите в българската държавна администрация за работа синституциите на ЕС (Модул 2)”

Учебна визита № 66 по Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия на тема “Учителската професия – предизвикателствата пред учители и обучители” (“Continuous Professional Development [CPD] Provision”), Фалкърк, Великобритания

“Mentoring in Secondary School” – европейски образователен проект по програма Сократ

“A Training Guide for Quality Assurance (QualiTraining)” - международен проект С2 на Европейския център за съвременни езици в Грац, Австрия

“Quality in Foreign Language Teaching (Качествено преподаване на чужд език)” – национален проект с подкрепата на Британски съвет, България и МОН

“The Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria (Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България) – национален проект към Британски съвет, България и с подкрепата на МОН

“PRENET” – национален проект за създаване на Университетска мрежа за хармонизиране на образователните програми за подготовка на учители по чужд език

Проект No. 1 от HESP “Подобряване практиката на оценяване на постиженията на студентите в НБУ” - експерт по оценяване на чуждоезиковата компетентност

Награди:

2015 г. - Участие в церемония по връчването на международните награди на Британски съвет за приноси в обучението по английски език като чужд British Council ELTons Awards Ceremony 2015 –Celebrating Innovation във връзка с номинацията на докторанския проект на Николай Николов “T.I.M.E. for Teenagers - The Teenodrama Interactive Method in English (To help you enhance teenagers’ interactive speaking skills)” в категорията “The Macmillan Education Award for new talent in writing”

2010 г. - Награда за заслуги към ОПТИМА като образцов учител по чужд език и обучител на учители.

2008 г. - Награда “Best conference presenter” от 17-та национална конференция на БАПА - IATEFL

1991 г. - “The Parkinsons’ Best Student of English Philology Award”, ФКНФ, СУ “Св. Кл. Охридски”

 

 

По-важни публикации:

Учебници, учебни помагала, пособия и ръководства

Димитрова-Гюзелева, С., Маргаритова-Иванова, Д. и Андреев, А. Съвременни самоучители - английски език, София: Везни 4, 2002;

Димитрова, С. Джобна английска граматика, София: Везни 4, 2003;

Димитрова, С. и Ташевска, С. Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. (под редакцията на доц. д-р Павлина Стефанова, д.н. и Брайън Гей), София: НБУ, 2004;

Андреев, А., Маргаритова-Иванова, Д. и Димитрова-Гюзелева, С., Английски език за начинаещи (учебна система по англ. език на нива А1 и А2 за студентите на НБУ от програми с дистанционна форма на обучение), София: НБУ, 2005;

Dimitrova, S., Harakchiyska, T., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Velikova, S., Geshev, G. & Tashevska, S. Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools (A training pack in Bulgarian & English with DVD sample lessons). Sofia: British Council Bulgaria, 2006;

Димитрова, С. Практическа английска граматика (с упражнения и отговори), София: Везни 4, 2008/2013;

Димитрова, С. и колектив Тестове от олимпиадата по английски език 2008 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2009;

Димитрова, С. и колектив Тестове от олимпиадата по английски език 2009 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2010;

Грозданова, Л, Димитрова, С. и Багашева, А. “Right on Target - Тестове по английски език за изпита след 8. клас (външно оценяване)”, Пловдив: Летера, 2010;

Димитрова-Гюзелева, С. Джобна английска граматика [преработен и допълнен вариант] / Pocket English Grammar, София: Везни 4, 2010;

Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Тестове от олимпиадата по английски език 2010 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2010;

Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2011 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2011;

Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2012 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2012;

Димитрова, С. и Николов, Н. (съставители) “Английско-български идиоматичен речник” (преработено и допълнено издание), София: Везни 4, 2012,

Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2013 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2013;

Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2014 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2014;

 

 

Монографии

Димитрова-Гюзелева, С. Оценяване на аргументативен тип есе в английския и българския език, (дисертационeн труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”), София, 2000, 191 с. [публикуван в електронния архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/759/]

Димитрова-Гюзелева, С. Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Издателство на НБУ и “Селекта”, 2007;

 

Студии

Thomas, D., Dimitrova, S., Geshev, G. and Tashevska, S. (eds) A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002. Sofia: British Council, Bulgaria, 2002;

 

Статии

Димитрова, С. (рецензия): D. Nehls (ed.) Grammatical Studies in the English Language, Съпоставително езикознание, кн. 5, 1993, стр. 86-91;

Димитрова, С. Some Functional Errors in Replies to Requests in the Bulgarian-English Interlanguage, Чуждоезиково обучение, кн. 6, 1993, стр. 14-19;

Dimitrova, S. Affixation as Exemplified by the Suffix ‘-ion’ and the Reflection of Word Formation Processes in EF/SL Teaching Materials, Working Papers in English and Applied Linguistics, Cambridge, vol. 1, 1994, pp. 35-50;

Димитрова, С. An Attempt at a More Comprehensive Approach to Word Formation Processes: Verbal Nominalisation, Съпоставително езикознание, кн. 3, 1995, стр. 46-57;

Димитрова, С. What is `Learner Training’ and to what Extent can Students Benefit from it, Чуждоезиково обучение, кн. 2, 1995, стр. 26-33;

Dimitrova, S. Self and Peer-Assessment: A Step towards a more Effective Acquisition of Essay Writing Skills, Working Papers in English and Applied Linguistics, Cambridge, vol. 2, 1995, pp. 91-101;

Димитрова, С. Test-taking Strategies in Second or Foreign Language Academic Writing, Чуждоезиково обучение, кн. 1, 1996, стр. 44-58;

Димитрова, С. Some Genre Defining Features of Travel Promoting Brochures, В: Л. Грозданова (ред.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, 1996, стp. 49-57;

Димитрова, С. Oценяване на умението за писане на аргументативен тип есе в напредналите етапи на езиково обучение, Чуждоезиково обучение, кн. 1-2, 1997, стр. 80-89;

Aткинс, Дж., Димитрова, С. и Ташевска, С. Why do Mentors Need Special Training, Чуждоезиково обучение, кн. 3-4, 1998, стр. 60-65;

Dimitrova, S., Atkins, J. and Tashevska, S. Let’s Ask the Mentees. School Experience, vol. 2, No. 3, 1998, pp. 12-17;

Аткинс, Дж., Димитрова, С. и Ташевска, С. Mentoring and Mentor Training in Bulgaria, В: Георгиева, М. (ред.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, 1999, стp. 83-104;

Димитрова, С. Start Collecting Postcards and Stamps Again - Why?, Чуждоезиково обучение, кн. 3-4, 2000, стр. 68-73;

Димитрова, С. Argumentative Essay Writing in English - What should we Assess, Чуждоезиково обучение, кн. 1, 2001, стр. 20-26;

Димитрова, С. и Томас, Д. Training FL student teachers in communication skills, В: Стефанова, П. (ред.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, том 3, НБУ, 2002, стр. 5-16;

Димитрова, С. и Ташевска, С. Единни критерии за оценка на работата на учителя по чужд език в класната стая, Чуждоезиково обучение, кн. 5, 2004, стр. 21-41;

Димитрова, С. What does it take to teach a second foreign language, В: Стоева, Т. и Пачев, А. (ред.) Език, литература, култура, НБУ, том 5, 2004, стр. 165-170;

Димитрова, С. и Ташевска, С. Ролята на педагогическото портфолио за повишаване на ефективността на провеждането и оценяването на педагогическата практика по чужд език. В: Бояджиева, Е. (ред.) Език, литература, култура, том 6, НБУ, 2005, стр. 209-216;

Димитрова, С. и екип. Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България (оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика), сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2006, стр. 34-51;

Димитрова, С. Педагогическото портфолио – като стратегия за учене и метод за диагностициране на педагогическата компетентност, сп. Чуждоезиково обучение, кн. 1-2, 2007, стр. 15-25 / 31-44

Димитрова, С. Професионална компетентност на учителя по чужд език, В: За човека и езика (Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева), Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, стр. 640-658;

Dimitrova, S. and Tashevska, S. Applying quality assurance in a Bulgarian teacher training context, In Muresan, L., Heyworth, F., Mateva, G. and Rose, M. QualiTraining: A Training Guide for Quality Assurance in Language Education, Graz: European Centre for Modern Languages, 2007, pp. 87-92;

Димитрова, С. Нов поглед към кооперативните форми на работа в обучението по чужд език, сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2008, стр. 26-41;

Dimitrova-Gjuzeleva, S. Teachers as Lifelong Learners or the Craft, the Art and the Magic of Professional Development. Implementing a Pedagogical Portfolio - A Case Study. In Muresan, L., Heyworth, F., Mateva, G. and Rose, M. “Quality training at grassroots level”, Graz: European Centre for Modern Languages, 2011, available from the QualiTraining website at: http://qualitraining2.ecml.at/ и сп. Чуждоезиково обучение, кн. 4, 2011, Димитрова-Гюзелева, С. Многоезичието – цел и предпоставка за развиване на генеративна езикова компетентност, В: Чуждоезиковото обучение днес (Юбилеен сборник с научни статии, по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова), София: Издателство на НБУ, 2013, стр. 44-58;

Димитрова-Гюзелева, С. Improving research student writing skills: learning through experience, В: “Езикът – Наука и практика” (Юбилеен сборник с научни статии по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева, дфн - ISBN: 978-954-535-810-4), София: Издателство на НБУ, 2014, стр. 541-549;