ДепартаментЧужди езици и култури

доц. д-р Елена Тарашева (англ. ез.)

доц. д-р Елена Тарашева (англ. ез.)

 

e-mail: etarasheva@nbu.bg

Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: анализ на дискурса, медии, политическа лингвистика, междукултурна комуникация, корпусна лингвистика, британска културна история, фонетика и фонология, езикови политики
Допълнителни изследователски интереси в областта на: бизнес комуникации, автоматизиран превод, междукултурен тренинг 
Възможности за експертиза в областта на: анализ на дискурса, медии, политическа лингвистика, междукултурна комуникация, корпусна лингвистика, британска културна история, фонетика и фонология
Преподавателски интереси в областта на: анализ на дискурса, медии, политическа лингвистика, междукултурна комуникация, корпусна лингвистика, британска културна история, фонетика и фонология, IELTS, езикови политики, английски език за академични цели

 

ResearchGate profile Elena Tarasheva Профил в Researchgate.net

Academia.edu profile Elena tarasheva Профил в Academia.edu

Google scholaar profile Elena Tarasheva Профил в Google Scholar

LinkedIn profile Elena Tarasheva Профил в LinkedIn

Verified Reviewer at Publons Verified Reviewer at Publons

   

Образование:

2008 г. Образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.04.11 Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика)

Дисертация на тема „Ролята на повторенията за изграждане на текст. Корпусно изследване на базата на текстове на английски и български език”

БАН/ Институт за български език

 

1994 г. Postgraduate Certificate in Advanced Professional Studies

Literature and Locality; Language and Social Life; The Media in Britain; Materials and Methods of Teaching Culture

University of Strathclyde Glasgow, Scotland, UK

 

1985 г. Диплома за висше образование

Специалист по английска филология и учител по английски език и литература

Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий”

 

Членство в организации: Bulgarian Society for British Studies

 

Участие в национални и международни проекти:

1995–1998 Британския Съвет: Написване на учебно съдържание за преподаване на култура като част от обучението по английски език в средното училище в България . Публикувано като: Branching out a cultural studies syllabus / Coans. Alan Pulverness et all. Tilia, 1997 ISBN 954717066X

1997–2000 Британски съвет и Отворено общество: Обмен между български и британски университети на студенти от програми, които подготвят учители. Преподаване на уроци за родната култура пред ученици в приемащата страна. Публикувано като : Intercultural Communication in Teacher Education - the Participative Approach. Poetics and Praxis of Languages and Intercultural Communication, II . pp. 143-154. ISSN 0852616996

1998-1999 Британски съвет: Написване на уникален курс за дистанционно обучение за учители по английски език. Публикувано като: Intercultural studies for language teachers : A postgraduate distance learning course : Module one Conceptual perspectives : Culture and Intercultural communication. British Council; Teacher Training Institute, Sofia, i-63

2005 -2006 Централен Фонд за стратегическо развитие на НБУ: Тема: “Колко ефективно е ученето на чужди езици чрез медии?” Публикувано като:

1. “Media as content for language learning at university: impact on language proficiency”. Wilkinson, R. & Zegers, V. (eds.) Realizing Content and Language Integration in Higher Education. Maastricht: Maastricht University. 2008. pp179-188;

2. Тарашева.Е, Иванчева. Т , 2008, Как да преподаваме английски език чрез анализ на медии”, Чуждоезиково обучение – МОН: София. ISSN 0205-1834

2007-8. Британски съвет. Проект за въвеждане на гражданско обучение в училище. Публикуван като:

“Integrating Citizen Education into English Language Courses for University Students” In: Thelma Gimenez and Susan Sheehan (ed.) Global Citizenship: Lessons From The Language Classroom. The British Council.

 

По-важни публикации:

Монографии:

2014 The Image of a Country Created by International Media: The Case of Bulgaria. Cambridge Scholars Publishing

2011a Repetitions of Word Forms in Texts. Cambridge Scholars Publishing

 

Глави в сборници:

2014 “Studying The Image Of A Country – Three Theoretical Perspectives” in: Yankova, D, (ed.) Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Sofia Издателство на Софийския университет;

2008a “Media as content for language learning at university: impact on language proficiency”. In: Wilkinson, R. & Zegers, V. (eds.) Realizing Content and Language Integration in Higher Education. Maastricht: Maastricht University, pp179-188.

at:http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=12521

2008b “Integrating Citizen Education into English Language Courses for University Students” In: Thelma Gimenez and Susan Sheehan (ed.) Global Citizenship: Lessons From The Language Classroom. The British Council.

2007“Повторенията в научния текст на английски език“ в Багашева, А. (съст.) За човека и езика: Сборник в чест на проф. М. Пенчева Издателство на Софийския университет

2001a With Davcheva, L. “Up the Hills of Identity”. In: Byram, M, A Nichols & D Stevens, eds

2001 Developing Intercultural Competence in Practice. Clevedon: Multilingual Matters

 

Статии в списания:

2012a “An Undesirable Circumstance: Critical Discourse Analysis” .In: Advanced Research in Scientific Areas. EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. Slovak Republic

2012b “Topoi in the Media Coverage of Three Countries” in Year Book Department of English studies http://ebox.nbu.bg/for12/index2.php?id=ne4/Pages from godishnik dpt CHEK-2011-2_ total_finalrrrrr-8.pdf

2011b “The place of Eastern European researchers in international discourse: critical discourse analysis applied to corpora from specialized journals” in: Discourse & Society 22(2) 1–19 2011Sage

2011c Do Bulgarians publish in international linguistic journals? In Year Book Department of Foreign Languages and Cultures http://ebox.nbu.bg/forlen11/view_lesson.php?id=10

2010 “Особености на парламентарния дискурс: какви данни дава езикът за социалното явление?” Годишник на Департамент Чужди езици и литератури http://ebox.nbu.bg/cel2/cult03.html

2009 “The Image of Bulgaria in International Media: A Critical Discourse Analysis and Corpus Study” Year Book of the Department for Foreign Langguages and Cultures http://ebox.nbu.bg/cel/cult07.html

2008c “Корпусите в преподаването на чужди езици” сп. Чуждоезиково обучение 2008: 8 XXIV Number: 4 , Publisher: МОНМ , pp. 3-12

2008d “Ефективно ли е ученето на чужди езици за академични цели чрез медии ” сп. Чуждоезиково обучение 2008: 1 XXIV Number: 1 , Publisher: МОНМ , pp. 58-70

 

Учебници:

2001c Unit1: “Culture”; Unit 4: “Intercultural Communicative Competence” in: Fay, R. (ed.) Intercultural Studies for Language Teachers: a postgraduate distance learning course in Teaching Culture. The British Council.

2001d with a team Branching out. A Cultural Studies Syllabus. Tillia

2000 Lessons of the Mountain: Teaching Intercultural Competence. British Council BulgariaElena Tarasheva 2013- Dubbing and add-libbing in class—making it work from WinterSchool @ NBU on Vimeo.

Презентацията показва как филмови сцени се използват в час за стимулиране на диалогична реч от студентите. Демонстрирани са няколко примера за избраните сцени, упражненията към тях, последващите упражнения с ефект върху езика. Систематизирани са резултатите - какво е участието на студентите, какви материали се генерират и езиковото ниво, което се демонстрира.
гл. ас. д-р Елена Тарашева
Зимна школа 2013, Департамент "Англицистика", НБУ