ДепартаментЧужди езици и култури

доц. д-р Елена Савова (немски ез.)

доц. д-р Елена Савова (немски ез.)

e-mail: esavova@nbu.bg


Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: Методика на обучението по чужд език, методика на обучението по чужд език чрез художествени текстове, теории за разбирането на текста
Допълнителни изследователски интереси в областта на: херменевтика на междукултурното общуване, немскоезична литература, специализиран немски език в областта на туризма
Възможности за експертиза в областта на: Учебни комплекси и пособия, оценяване в чуждоезиковото обучение; учебни програми; научни публикации в областта на методиката на обучението по чужд език
Преподавателски интереси в областта на: Немски език като чужд, методика на обучението по чужд език, немскоезична литература
Образование: 
2007 –Доктор 05.07.03 - Методика на чуждоезиковото обучение“ – СНС по Педагогика 
2005 – Докторска програма „Филология – чужди езици“ - НБУ
1990 - "Немска филология" в СУ "Св. Климент Охридски"
1984 – 91 Немска езикова гимназия - София
Членство в организации:
Съюз на германистите в България
Дружество на преподавателите по немски език в България
Литературно сдружение „Гьоте в България“
Българска асоциация по четене

Участие в национални и международни проекти:
2014 - CEEPUS „CIII-SI-0711-02-1314 - TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation
2010 - „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“, Дейност 1 „Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи“, съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

По-важни публикации:
Статии:
Е. Савова. Херменевтика и чуждоезиково обучение. В: Чуждоезиково обучение, 2002, N 4, с. 23-28

Е. Савова. “Литературна дидактика” в обучението по немски като чужд език. В: Чуждоезиково обучение,  2003, N 3, с. 28-34
Е. Савова. Студентско творчество при работа с автентични текстове на чужд [немски] език и от чужда култура. В: Чуждоезиково обучение, XIX, 2004, N 4, с. 59-63
Е. Савова. Стратегическа компетентност при изучаване и комуникация на чуждия език. В: Език, литература, култура.Юбилеен сборник на Департамент “Приложна лингвистика”. Под ред.на Диана Янкова. София: НБУ, 2004, с.135-144
Е. Савова. Равнища на преработване на информацията при четене. Възможни проблеми при четене на чужд език. В: Език, литература, култура. Годишник на Департамент Чужди езици и литератури, Т. 6. Под ред. на Елисавета Бояджиева. София: Нов български университет, 2005, с. 167-173 
Е. Савова. Die Fragen zum Text. [Въпросите към текста]. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 2, с. 55-57
Е. Савова. Четенето като процес и като умение. Развиване чрез програмата «Развитие на критическото мислене чрез четене и писане». В: Активно учене и критическо мислене. Доклади от конференцията, проведена в София, април, 2005. София, Българска асоциация по четене, 2007 (CD-ROM), с. 166-203
E. Savova. Heinrich Heines Atta Troll und  Penčo Slavejkovs Mango und der Bär – Versuch eines Vergleichs [„Ата Трол” на Хайнрих Хайне и „Манго и мечката” на Пенчо Славейков – опит за сравнение]. В: Н. Бурнева (ред.) Хайнрих Хайне – нега, ирония и жлъч, Библиотека „Германистични студии”, Велико Търново: ПИК 2008
E. Savova. Probleme beim Transfer kultureller Realien im Bereich des Fremdenverkehrs bzw. Tourismus. В: N. Burneva. A. Dimova, L. Ivanova, R. Kileva-Stamenova (Hg.). Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Dresden: Thelem, 2009, с. 257-274
Е. Савова. Междукултурно общуване, чуждоезиково обучение и многоезичие. В: С. Мичев и др. (ред.). Сборник с доклади от националната междууниверситетска конференция “Език, литература, многоезичие”. София, НБУ, 2009
Е. Савова. Aufgaben rund um das Thema „Deutsches Kino“ im Deutschunterricht. В:  А. Андреев, Цв. Кръстева (ред.). Годишник на Департамент “Чужди езици и литератури” N 8, 2009 URL: http://ebox.nbu.bg/cel2/did01.html [18.11.2009, 13:05]
E. Savova. Über die Notwendigkeit der Vermittlung literaturdidaktischen Wissens im Rahmen der Deutschlehrerausbildung in Bulgarien. В: Ana Dimova, Snezhana Boycheva, Bettina Wenzel und Neli Miteva (Hg.). Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Tagungsbeiträge. Изд. Фабер, 2011, с. 166-173
Е. Савова. Две изследвания като принос в развитието на теорията за учебния комплекс по съвременен език. В: Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова, съст. Мария Грозева-Минкова, 2013
E. Savova. Erlebte Textarbeit am Beispiel eines Auszugs aus dem Roman „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“ von Alfred Döblin.  В: Eзикът. Наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65- годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова, съст. Павлина Стефанова.  София: НБУ, 2014, с.550-563
E. Savova. Ermittlung von Prozessen, Problemen und Strategien des Textverstehens durch Protokolle des paarweisen lauten Denkens. [Изследване на процеси, проблеми и стратегии на разбиране на текст чрез протоколи на мислене на глас в работа по двойки]. Под печат за Сборник с материали от 44 Лингвистичен колоквиум, изд. Петер Ланг, Германия 

Рецензии:

Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. [Основни въпроси на чуждоезиковото обучение в началното училище]. Hg. von Peter Doye. Braunschweig: Westermann Schroedel. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 5, с. 69-72
Гьоте: Фауст. Нови интерпретации. Велико Търново, издателство ПИК. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 3, 73-76  
Gjote: „Faust“. Novi interpretacii. [Goethe: “Faust”. Neue Interpretationen]. Hrsg. von Nikolina Burneva. (Germanistische Studien der Literaturgesellschaft „Goethe in Bulgarien“). Veliko Tarnovo 2005 В: Goethe Jahrbuch. Hrsg. Von Werner Frick, Jochen Golz und Edith Zehm. Bd. 21, Gottingen: Wallstein Verlag 2006, с. 269-272

Учебници, учебни пособия и методически ръководства (като съавтор):

P. Stefanova, E. Savova. Deutsch für dich. 6 Klasse. (Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD). Sofia: Anubis 2007 – Учебен комплекс за 6 клас, одобрен от МОМН
П. Стефанова, Е. Савова. Deutsch für dich. 6 Klasse. Книга за учителя. София: ИК Анубис 2007
P. Stefanova, E. Savova. Deutsch für dich. 7 Klasse. (Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD). Sofia: Anubis 2008 - Учебен комплекс за 7 клас, одобрен от МОМН
П. Стефанова, Е. Савова. Deutsch für dich.7 Klasse. Книга за учителя. София: ИК Анубис 2008
Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz, Pavlina Stefanova, Elena Savova. Lagune. Arbeitsbuch Deutsch als Fremdsprache für Bulgarien 2. Ismaning: Hueber Verlag, Sofia: Anubis Verlag, 2009 - Работна тетрадка по немски език за България, в състава на учебен комплекс, одобрен от МОМН за интензивно обучение в 8-ми клас на СОУ
P. Stefanova, E. Savova. Lagune 1,2,3. Книга за учителя. Sofia: Anubis, 2009    
P. Stefanova, E. Savova, A. Lambova, Jugendliteratur. Texte und Textauszüge aus der deutschsprachigen Jugendliteratur für den DaF-Unterricht. Sofia: Anubis Verlag, 2009
Павлина Стефанова, Елена Савова. AusBlick 2. Автор: Anni Fischer-Mitziviris,        Hueber Verlag. Приложение за български учещи. Изд. къща Анубис, София, 2010