ДепартаментЧужди езици и култури

Доц. д-р Борис Наймушин (англ. ез.)

Доц. д-р Борис Наймушин (англ. ез.)

e-mail: bnaimushin@nbu.bg

Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор 
Основни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода, методика на преподаването на превода, междукултурна комуникация, съпоставително езикознание, лингвистика на текста
Допълнителни изследователски интереси в областта на: термини и терминология, фразеология, библейски превод, история и култура на Евразия, чуждоезиково обучение
Възможности за експертиза в областта на: писмен и устен превод, качество на превода, стандарти за оценяване на професионалната компетентност на преводачите и преподавателите по писмен и устен превод, разработка на учебни програми по превод
Преподавателски интереси в областта на: писмен и устен превод, теория на превода, проблеми на междукултурната комуникация, съпоставително езикознание.

 

ResearchGate profile Boris Naimushin Профил в ResearchGate.net

Academia.edu profile Boris Naimushin Профил в Academia.edu

Google Scholar profile Boris Naimushin Профил в Google Scholar

ORCID profile Boris Naimushin Профил в ORCID

ResearcherID profile Boris Naimushin Профил в ResearcherID Thomson Reuters

Mendeley profile Boris Naimushin Профил в Mendeley

Verified Reviewer at Publons Verified Reviewer at Publons

LinkedIn profile Boris Naimushin Профил в LinkedIn

 

Образование: магистър по българска филология с втора специалност английски език, ФСФ, СУ “Св. Кл. Охридски”; магистър по методика на преподаването на устен превод, Школа за писмен и устен превод (ETI) към Женевския университет

 


Членство в научни организации:
член на Асоциацията на преводачите в България, председател на Асоциацията ( 2012-2103 г.)

 


Участие в национални и международни проекти:


1999-2000 г.: Координатор от страна на НБУ на проект за създаване на Българската асоциация за качествени езикови услуги OPTIMA, реализиран с финансовата и експертната помощ на Британски Съвет, България.

2005 г.: Ръководител на проект за провеждане в НБУ на Регионален обучителен семинар „QualiTraining Regional Event“, организиран от Европейския център за съвременни езици (ECML, Грац, Австрия) и Европейската асоциация за качествени езикови услуги (EAQUALS).

2009 г.: Ръководител на проект за провеждане в НБУ на “44-ти Лингвистичен колоквиум: „Глобализация - междукултурна комуникация - език”. Събитието бе организирано съвместно със Съюза на германистите в България и с подкрепата на Културната служба на Австрийското посолство и на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

2011-2014 г.: Гост-преподавател в редовните „Летни школи по превод“ в Пятигорския държавен лингвистичен университет (г. Пятигорск, Русия) в рамките на проект за създаване и функциониране на Център за подготовка на доброволци за Олимпийските и Параолимпийските игри в Сочи през 2014 г. в номинациите, свързани с лингвистичното обслужване на участниците.

2012-2013 г.: Координатор от страна на НБУ на пилотен проект за академично сътрудничество „Научно-изследователски проект за разширяване на междуинституционалната терминологична база данни IATE“, финансиран от Главна Дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент.

 

По-важни публикации:

Монографии

„За превода и Библията. Тенденции и подходи в съвременни англоезични преводи на Светото писание.” НБУ, 2009.

 

Речници

Речник на чуждите думи в българския език. Б.Наймушин, Б.Велева, Г.Пашова. Изд-во Хермес”, Пловдив, 2001.

 

Редактиране и съставителство

Материалы V Международной научной конференции „Индустрия перевода” (Пермь, 3-5.06.2013). Изд. ПНИПУ, 2013.

 

Maria Grozeva, Boris Naimushin. Linguistic Colloquium. Globalisierung - Interkulturelle Kommunikation - Sprache. Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums. Frankfurt: Peter Lang, 2014.

 

Публикации в съавторство

Монография

Davies, K., Cammoun, R., Ivanov. K., Naimushin, B. Simultaneous Interpretation with Text. Master thesis. Master of Advanced Studies for Interpreter Trainers Program. School of Translation and Interpretation, University of Geneva, 2009 (manuscript).

 

Статия

Davies, K., Cammoun, R., Ivanov. K., Naimushin, B. Teaching Simultaneous Interpretation With Text. - Fighting the Fog in Multilingualism: the Importance of Clear Writing and Speaking in Intercultural Relations. St. Petersburg School Of Conference Interpreting And Translation, St. Petersburg, 4 - 5 March 2013.

 

Статии

 

Страдателните конструкции и неопределено-личните изречения при превод между българския, руския и английския език - Български език, кн. 2, 1996.

 

Залог и преходност - Съпоставително езикознание, № 2, 2001.

 

Translation in the EFL classroom. The fifth skill. – In: Modern Language Teacher. Volume 11, Number 4. October 2002. London. p. 46 – 49.

 

Slavic Culture and Slavic Civilization or Communities Imagined and Communities Imposed – Thracia XV. In honorem Annorum LXX Alexandri Fol. Sofia, 2003. p.p. 425-434.

 

Biblical Translation As Dialogue With God: Reflections on the Exegesis and Translation of Psalm 22 (LXX 21) – Civitas Divino-Humana. В чест на професор Георги Бакалов. Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, София, 2004, с. 139-150.

 

Holy Scriptures a l’Anglais to suit any locale. – Canada: A View from Without. Edited by Diana Yankova. New Bulgarian Unversity Press, 2007, pp. 33-42.

 

Съвременното преводознание и проблеми на библейския превод – Сборник в чест на доц. Стоян Атанасов. СУ „СВ. КЛ. Охридски”, 2008.

 

О развитии психологической устойчивости при обучении устному переводу. - La traduction: philosophie, linguistique et didactique. Tatiana Milliaressi (ed.) Collection UL3. Travaux et recherches. Université Charles-de-Gaulle – Lille 3. 2009, pp. 391-397.

 

Seducing the Bible to Condition the World – Boundaries, Boundary Crossing, Cross-boundary Transfer, Trendafilov, V and I. Vassileva (eds), Blagoevgrad, 2009.

 

Обучение устному переводу как психологический тренинг. - Материалы IV Международной научно-практической конференции 11 декабря 2009 г. Уфа 2009, с. 89-94.

 

„Устный перевод на неродной язык в контексте подготовки студентов-переводчиков в вузе”. Материалы международной конференции «Единицы языка и речи: лингвистические, переводческие и дидактические проблемы». Уфа, 2010 г.

 

Tightrope-walking on the moral high wire: Ethical decision-making in conference and escort interpreting. TRANSLATA I, Innsbruck, 2012.

 

Что может быть лучше отсутствия перевода? - Русистика: язык, культура, перевод: Сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София, 23-25 ноября 2011 г.). – София: Изток-Запад, 2012.

 

„Нестыдливый переводчик”. - Вестник МГПУ, Москва, 2013.

 

О роли и месте перевода с листа в подготовке устного переводчика. Вестник ПНИПУ. Пермь, 2013.

 

The consecutive interpreter as performer. – 44 Linguistic Colloquium. Globalisierung - Interkulturelle Kommunikation - Sprache. Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums. Frankfurt: Peter Lang, 2014.