ДепартаментЧужди езици и култури

ас. Петя Петкова-Сталева (италиански ез.)

ас. Петя Петкова-Сталева (италиански ез.)

 

e-mail: pkpetkova@nbu.bg

 

Име:  /академично изписване/ гл. ас. Петя Петкова-Сталева
Академична длъжност: асистент
Основни изследователски интереси в областта на: италианска литература,
Допълнителни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода,  методика  на чуждоезиковото  обучение
Възможности за експертиза в областта на:  италиански език и литература (преподаване, изготвяне на тестове и оценяване)
Преподавателски интереси в областта на:  италиански език и литература, специализирани преводи,  устен превод, история и култура на Италия, бизнес италиански език и др.
Образование:  (къде е получено):
2014 г. докторант към програма „История и теория на литературата“ към департамент Нова българистика, НБУ
1989 г. едногодишна следдипломна специализация  - СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ
1988 г. Италианска филология, СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ
1983 г. ССХУ из. изк. „Илия Петров“, София
Членство в организации:
Участие в национални и международни проекти:
Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ на МОН с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2013-2014 г.
Награди:
По-важни публикации:
1. Петя Петкова-Сталева. “Как слепият обущар, вместо да премести планината, получи обратно зрението си”. В: “Чуждоезиково обучение”, бр. 3, 2002, с.64-67
2. Петя Петкова-Сталева. “Разказвачът в една непрекъсната художествена действителност (“Римски разкази” и “Нови римски разкази” на Алберто Моравиа)”. В: Сборник Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, Годишник на департамент “Приложна ливгвистика”, ІV част, 2003, с.145-156.
3. Петя Петкова-Сталева. Разказвам аз писателят: Франко Сакети и неговите „Триста новели”. В: Език, литература, култура. Юбилеен сборник – 10 години Департамент „Приложна лингвистика”, НБУ, София, 2004, с. 83-87.
4. Петя Петкова-Сталева. Kогато потокът от информация ни залива... Опит за анализ на понятието “информация” през призмата на когнитивната лингвистика. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 2004, с.12-20.
5. Петя Петкова-Сталева. Диалогичност на повествованието: новелите на Матео Бандело. В: Език, литература, култура. Сборник –Департамент „Чужди езици и литератури”, том 6, НБУ, София, 2005, с. 123-133.
6. Петя. Петкова-Сталева. Изгубеният колорит: турцизмите от „Бай Ганьо” на Алеко Константинов в превод на италиански език, В: Чуждоезиково обучение, бр.3, 2008, с.53-71.
7. Петя Петкова-Сталева. Повествователни пластове в „Декамерон” на Джовани Бокачо, В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 2007, с-69-79.
8. Петя Петкова-Сталева. Превъплъщенията на превода във времето или как Джиневра се превърна в Хубавинка Янка: Новела 9, ден ІІ, от „Декамерон” на Джовани Бокачо, В: Чуждоезиково обучение, бр.2, 2009, с.64-70.
9. Петя Петкова-Сталева. Сборникът с новели в италианската литература: опозицията устна/писмена реч  като движещ фактор на повествование, Годишник на департамент „Чужди езици и литератури”, том 7 (електронно издание, ISSN 1313-7875), http://ebox.nbu.bg/cel/
10. Петя Петкова-Сталева. „Новелино”: в зората на италианската новела”, Годишник на департамент „Чужди езици и литератури”, том 8, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/cel2/
11. Петя Петкова-Сталева. Авторът –разказвач в книгата на чудесата „Милионът” на Марко Поло, Годишник на департамент „Чужди езици и литератури” за 2010 г., ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/forlen11/lessons.php
12. Петя Петкова-Сталева. „Ромео и Жулиета преди голямата сцена”. В: Годишник на департамент „Чужди езици и литератури” за 2011-2012 г., ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/for12/
13. Петя Петкова-Сталева. Зараждане на италианската ренесансова новела и основни тенденции в развитието й през ХІІІ-ХІV век (част от докторска теза), Електронен архив на НБУ.
14. Петя Петкова-Сталева. „Новелино” на Мазучо Салернитано: по следите на Бокачо и встрани от тях”, Юбилеен сборник «Езикът: наука и практика» в чест на проф.Мария Грозева д.н., стр. 473-487.
15. Петя Петкова-Сталева. Преливане на новелата в приказка в "Приятните нощи" на Джован Франческо Страпарола, Юбилеен сборник в чест на проф.Мария Китова д.н., под печат, издателство НБУ.
16. Петя Петкова-Сталева. "Приказката за архидявола Белфагор" на Николо Макиавели на границата между приказката и новелата, Юбилеен сборник в чест на доц.д-р Нели Раданова, под печат, издателство НБУ.

Преводи:
1. “Животът на Джамбатиста Вико, описан от самия него”, Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, София, 1993.
2. „Републиканизъм” на Вироли, поредица „Либрария политика”, изд. Сиела, 2005..
Книга:
Петя Петкова, Елена Чакърова. “Италианска кухня: Готварски рецепти на традиционни ястия и специалитети”. Издателска къща ”Мая”, София, 1992 г. – І-о изд., 1997 г. – ІІ-о изд.
Обществена дейност:
Директор на програма „Романистика“
Член на програмния съвет  на департаментите „Романистика и Германистика“ и „Англицистика“