ДепартаментЧужди езици и култури

ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева (френски ез.)

ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева (френски ез.)

 

 

e-mail: radosvetakk@gmail.com

 

Име : ас. д-р  Радосвета Кръстанова
Академична длъжност: асистент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на:  интердисциплинните синтези (полотическа антропология - политология- социология -история- социална психология), нови социални движения и нови форми на политическа мобилизация; комплексни изследвания на социални и културни феномени; екологизъм, устойчиво развитие, зелени движения и и зелени политики.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: взаимодействия между политика и изкуство ( радикални интелектуални и политико-артистични движения между двете световни войни;  нова култура и ново изкуство от втората половина на XXв.)
Възможности за експертиза в областта на: устойчиво развитие; гражданско общество и нови форми на гражданска инициатива; методология и практика на европейските програми, фондове и проекти.
Преподавателски интереси в областта на:  Две основни насоки :  1) устойчиво развитие, новите социални движения, екологичната политика, гражданското участие ; 2) специализиран превод в областта на политическите и социални науки; терминология на международните отношения и на европейската интеграция.
Образование:  (къде е получено):
От 2015 : Доктор по право и политически науки  на НБУ и Университета на Бургундия, Дижон, Франция.
1999 г. : Магистър по френска филология на СУ „Св. Климент Охридски“.  Специализации – писмен превод и педагогика на обучението по френски език.
1988- 1993 : Магистърска програма по френска филология, катедра „Романистика“, Факултет за нови и класически филологии, СУ „Св. Климент Охридски“.
1983-1988 : Средно образование в СОУ „Алфонс дьо Ламартин“ - София с преподаване на френски и испански език.
Изследователски специализации в :
Университета на Ногингам, Вликобритания (School of Politics)
Университета на Бургундия, Дижон, Франция,  (Изследователски интердисциплинен център Georges Chevrier)
Дом на науките за Човека (Maison des sciences de l'Homme), Дижон, Франция.
Членство в организации:
Член на националната асоциация на преподавателите по френски език.
Член на Националната природозащитна коалиция „За да остане природа в България“.
Участие в национални и международни проекти:
2014 : Образователен международен интердисциплинарен проект  „Пътуващ университет Европа на път - гражданско участие и устойчиво  развитие  – Чипровци 2014“.  Съвместен проект на сдружение Щастливеца, Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ  и Нов български университет.  С подкрепата на Община Чипровци, Френски инстиут-София и Фондация „Фридрих Еберт – София. Съавтор и координатор на междунардния екип.
2013- 2014 : Изследователски проект „Качество на демокрацията в България“. Авторски проект на екип от департамент „Политически науки“ на НБУ. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОМН. Участие в разработване на въпросник за социологически анкети, автор на раздела „Гражданско общество и качество на демкорацията в България“ , част от изследването „Качество на демокрацията в България“ (2014). Канев, Д., Тодоров, А. (ред. и съст.), София: Изток-Запад.
2013:  Индивидуален изследователски проект „ Европа, накъде? Европейската интеграция в процес на трансформация“ Участие на ас. Радосвета Кръстанова в едноименната международна конференция, организирана от Инстиутта за европейски изследвания на Ягелонския университет – Краков, 21-23.09.2013”. Финансиран от Фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НБУ
2013: Образователен международен интердисциплинарен проект „Пътуващ университет. Регионално устойчиво развитие – Чипровци 2013“. Съвместен проект на сдружение „Щастливеца“, Образвателна мрежа  МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и Нов български университет. С подкрепата на Община Чипровци, Френски инстиут-София и Фонд „Учебни програми“ на НБУ. Съавтор и координатор на междунардния екип.
2013: Изследователски проект „La rue comme lieu d'expression politique” (Улицата като място за изразяване на политическото“), съвместен проект на НБУ, Университета в Измир, Турция Финансиран от Университетка агениця на франкофонията (АUF). Участие в изследователския екип, участие в международната конференция  „La rue comme lieu d'expression politique”, София, Френски институт, 03.06. 2013.
2011-2014: Участие в изследователски проект „Градове в преход“ на изследователска мрежа МОVIDA, към Дом на науките за Човека в Дижон. Финансиран от Министерството на екологията и устойчивото развитие на Франция.
2011 : Индивидуален изследователски проект „Участие на ас. Радосвета Кръстанова в XX конгрес на социолозите-франкофони Да бъдеш управляван през XXI век, Брюксел, 20-22. 04. 2011. Финансиран от Фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НБУ.
2010 : Образователен интердисциплинарен проект „Университет на открито“, с участието на шест департамента на НБУ. Финансиран от Фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НБУ. Съавтор и ръководител на проекта.
2008- 2009 : Проект МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ (09.2008-09.2009) – университетска кампания за популяризиране принципите на устойчивото развитие и гражданското участие в академична среда. Партньорска инициатива на гражданско сдружение „Щастливеца“, НБУ (департаменти „Политически науки“, „Науки за земята и околната среда“, „Масови комуникации“, „Икономика и бизнесадминистрация“  и „Кино, реклама и шоубизнес“), Клуб за Устойчиво развитие на СУ “Св. Климент Охридски“ и Катедра по Градоустройство и планиране на Университета за Строителство, Архитектура и Геодезия, София. Финансиран от Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа ( CEE Trust). Съавтор на проекта, координатор на университетската кампания.
2005-2006 : Проект „Застъпничeска кампания за законово и екологосъобразно разрешаване на проблема с отпадъците на град София“ в рамките на  “Застъпнически кампнии за подобряване и промяна на местни политики” към институт “Отворено общество”- София. Съавтор и координатор.
По-важни публикации:
Монографии :
Krastanova. R. (2012). Green Movement and Green Parties in Bulgaria : Between System Integration and System Change. Friedrich Ebert Foundation, Sofia.
Кръстанова, Р. (2012). Зеленото движение и зелените партии в България. Между интеграция в системата и системна промяна. Фондация „Фридрих Еберт“- София.
Трудове в съавторство  :
Кръстанова, Р. Канев, К. (съст.) (2009). Място за бъдеще. Година първа.  Сборник за устойчиво развитие и гражданско участие. СГС-Щастливеца, София.
Научна редакция :
Кръстанова, Р. (2014). Предговор и научна редакция на книгата Проект за свиване на растежа. Манифест за безусловна дотация за автономия. Автори: Лиеже, В., Мадлен, С., Онде, К., Вейо, А.- И. Сиела, София.
Научни статии :

Кръстанова, Р. (2015).  Азбучник на сюрреализма. В. Книгата – нашето по-смислено бъдеще. Парижкова, Л. (съст. и ред.), университетско издателство на УниБИТ, София, 111-127.
Кръстанова, Р.  (2014). Състояние на гражданското общество и качество на демокрацията в България. В. – Качество на демокрацията в България. Канев, Д., Тодоров, А. (съст.), Изток-Запад, София, 211-268.
Krastanova, R. (2014). Nouveaux mouvements citoyens et Nouvelle politique. Le mouvement environnemental en Bulgarie entre la contestation du statu quo et la redéfinition du bien commun. In. - Divinatio. Studia culturologica series. Znepolski, I.and Ginev, D. (eds), vol.37, Spring- Summer 2013, 177-193.
Krastanova, R. (2014). Les nouvelles mobilisations urbaines. Humaniser et esthétiser par l'espace. In. – Mobilisations citoyennes dans l'espace public, Rouet, G. (dir.), Harmattan, Paris, 31-53.
Кръстанова, Р. (2014). От демокрация на елитите към демокрация на участието.  В. – Социални идеи, движения и политики. Кандиларов, Е. (съст.) НПИ „Димитър Благоев“, София, 156-177.
Кръстанова, Р. (2013). Очовечаването на екологията : един интердисциплинарен поглед . В. -  Екология и хуманизъм, Димитров, Л., Мизов, М. (съст.), Фондация „ Човещина“, София, 76-92.
Кръстанова, Р. (2013). Зеленото движение в България между Прехода и Промяната.  В. - Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Част II,  Кандиларов, Е., Мизов, М. (съст.), Център за исторически и политологически изследвания, София, 617-641.
Кръстанова, Р. (2010). От демокрация на елитите към демокрация на участието? Анализ на мотивацията на участници в природозащитното движение в България (2005-2009) В:  Демокрацията в България през 21 век, Тодоров, А. (съст.), Европейски информационен център - Велико Търново, 155-165.
Krastanova, R. (2010). Écologie et contestation. La nouvelle vague verte en Bulgarie. In : Engagement citoyen, Krasteva, A. et A. Todorov (dir.). V.Tirnovo: Faber Publishers, 186 -195.
Кръстанова, Р. (2009). Има ли време за бъдещето? Устойчиво развитие и гражданско участие. В : Място за бъдеще. Година първа, сборник, Канев, Петър, Кръстанова, Радосвета (съст.), Място за бъдеще. Година първа,СГС-Щастливеца, София, 99-111.
Кръстанова, Р. (2008). Гражданско общество и гражданско участие в природозащитата в България в контекста на европейските ценности. В : Европейски ценности и гражданско общество. Център за исторически и политологически изследвания, София, 170-189.
Kръстанова, Р. (2007). Сюрреализмът преди всичко и винаги. сп. Следва, бр.7, НБУ.
Krustanova, R. (2006). L’Image – entre la destructuration voulue et une reconstruction possible. In : Semiotics, Image and Narration. Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University, XII, EFFS, 76-85.

Преводи :

"Способността за съдене" - 6 философски есета на видни френски постмодернисти (Лиотар, Дерида, Кортиан, Лаку-Лабарт, Нанси, Декомб), изд. "Аргес", С., 1995.
"Франкското наследство", Стефан Льобек (Поредица: "Средновековна Франция"), изд. "Аргес", С., 1996.
"Рембо и Лотреамон", в. "Литературен форум", февруари, 1999 .
"Техника на танца", Марсел Бурга, изд. "Кама", С., 2000.
Артюр Рембо - ранни творби, в. "Литературен форум", март 2000, май 2000.
Луи Форестие – “Две поеми в проза”, в  "Литературен форум", април 2001.
 Жюл Мишле  - "Магьосницата", в. "Литературен форум", юни 2001.
"История на Византия" , Пол Льомерл, изд. "Кама", С. 2002.
“Между два свята”, Пиер Воалери, преводачески екип, изд. “Кама”, С. 2005.
Жюл Мишле  - "Избрано", изд. "Кама",  под печат.


Творчески изяви (изложби и др.):
2015: Организатор на между-департаментната изложба „Седем годин международен пътуващ университет в Чипровци“, 23.04-15-05. 2015, НБУ. Съвместно с депратаменти „Архитектура“,  Англицистика“,“Дизайн“, “Бизнес администрация“, Mасови комуникации“ и „Романистика и германистика“, Музей на НБУ и Студенски клуб на графичния дизайнер в НБУ.
Обществена дейност:
От 2012 : Оценител на проекти за устойчиво развитие, финансирани от Европейското икономическо пространство (ЕИО).
От 2008 : Съосновател и международен координатор на Образователна мрежа за устойчиво развитие и гражданско участие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, включваща  изследователи от научни институти (Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, Дом на науките за Човека, Дижон), академични звена (на НБУ, Университет на Бургундия, Университет „Пиер Мендес- Франс“ в Гренобъл, Университет „Матей Бел“ в Банска Бистрица, Словкия и Ягелонски университет в Краков, Полша), експерти от национални НПО, локални асоциации и местна власт от региона на Западна Стара плаинна (Mонтана, Белоградчик, Чипровци).
От 2007 : Член на националната природозащитна коалиция „За да остане природа в България“
От 2006 : Председател на гражданско сдружение за подобряване на качеството на живот на жителите на град София „Щастливеца“.