ДепартаментЧужди езици и култури

ас. Амелия Марева (англ. ез.)

ас. Амелия Марева (англ. ез.)

e-mail: amareva@nbu.bg

Академична длъжност: асистент
Основни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода, съпоставителна лексикоголия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: филмов превод
Възможности за експертиза в областта на: междукултурни изследвания
Преподавателски интереси в областта на: лексикология, практическа граматика, писмен превод и редактиране

 

Образование:

1981 г. СУ "Св. Климент Охридски", английска филология, специализация "Превод" и "Педагогика"

 

Членство в организации:

Българско дружество за британски изследвания

Българска асоциация на преподавателите по английски език

Централноевропейска асоциация за канадски изследвания

 

 

Участие в национални и международни проекти:

2012–2014 г. Олимпиада по английски език, проект на Министерство на образованието и науката – ежегодно участие в изготвянето, провеждането и оценяването на Олимпиадата

 

2012 г. Проект BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, в раздела „Учебна програма за профилирана подготовка по „Чужд език” (английски език)

 

2011 г. Литературен конкурс за средношколци от цяла България, изучаващи

английски език, организиран съвместно от НБУ и МОН, Организатор и оценител

 

2006 г. Проект EPSO/AD/35/05, Генерална дирекция „Писмени преводи”, Брюксел, Оценител в конкурс за преводачи от английски на български език

 

1999–2002 г. Проект STANAG, реализиран от Министерство на отбраната съвместно с ВА „Г. С. Раковски”, Национален координатор на обучението по английски език в Българската армия

 

По-важни публикации:

Towards a Heuristic for Studying Explicitation in Translation. In: Zybatow, Lew; Petrova, Alena; Ustaszewski, Michael (eds) „Translationwissenschaft interdisziplinär: Fragen der Theorie und der Didaktik”, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, 85–94

„За дължината на превода и експликацията”, В Сборник на НБУ „Език, литература, многоезичие”, С. Димитрова, С. Мичев, Р. Велчев (съст.). Издателство на Нов български университет, С., 2011, 223–232

Peal and Lambert’s Legacy: A Canadian Breakthrough in Bilingual Research. In Yankova, D. (ed.) Managing Diversity and Social Cohesion: the Canadian Experience. Masaryk University Press: Brno, 2010, 305-318.

За проблемно-ориентираното обучение по превод и английски език като част от развиването на модерните глобални компетенции, В „Годишник на НБУ”, 2010, бр. 8, http://ebox.nbu.bg/cel2/

„Eкспликацията в дискурса на преводознанието: интерпретации, модели и методи на изследване”, В сп. „Чуждоезиково обучение”, 2009, бр. 3, 3–15

 

Negotiating Complex Boundaries through Translation: The Literary Translation Project at NBU. In Boundaries, Boundary Crossing, Cross-boundary Transfer, Trendafilov, V and I. Vassileva (eds), Blagoevgrad, 2009, 278-293.

 

Subtitler Training in University Context: Time for Curriculum Renewal, В сп. „Чуждоезиково обучение”, 2008, бр. 4, 63-76.